Make your own free website on Tripod.com

Trang nha`
HOA`NG NGO.C LIE^N


  

TRUYE^.N HOA`NG NGO.C LIE^N

Tu+o+?ng Nie^.m Hoa`ng Anh Tua^'n

Tha^.p ky? 90 tru+o+'c dda^y, trong nho'm "Ca^y Me" co' ma(.t ca'c anh chi. em mo^.t tho+`i ca^`m bu't. Trong  so^' ddo' pha?i ke^? dde^'n Be' Lou, "ni't me^m" cu?a Thu Thuye^`n. Go.i la` Be', nhu+ng lu'c ddo' Thu thuye^`n  dda~ co' hai Cu'n Con. Ca^y Me thuo+? a^'y go^`m Nha^.t Nguye^~n-Hu+~u Vie^.t, Quan Duong-Thu Ba, Nguye^~n Kha'nh Ho`a, Tu+o+`ng Vi, Pha.m Ngo.c, Tra^`n Trung DDa.o, Phan Xua^n Sinh, La^m Chu+o+ng, Hoa`ng Ngo.c  Lie^n-Nhu+o+.c Tra^`n. Chu'ng to^i xu+ng ho^ anh em vo+'i nhau ra^'t tu+. nhie^n.

Mo^.t bu+~a, to^i ti`nh co+` ddo.c o+? dda^u ddo', mo^.t ba`i vie^'t, trong co' ddoa.n ghi Thu Thuye^`n la` con ga'i cu?a  Hoa`ng Anh Tua^'n. to^i ra^'t nga.c nhie^n vi` nhu+ va^.y, to^i pha?i ddo^?i ca'ch xu+ng ho^. 

To^i be`n ke^u "Cha`ng":

 - Hoa`ng Anh Tua^'n ha??

Ha(?n la` nha^.n ddu+o+.c gio.ng no'i cu?a to^i, "Cha`ng" pha'n:

- Hoa`ng Ngo.c Lie^n ha?? Va^.y cho+' ma`y muo^'n tao la` ai?

- Tao muo^'n ma`y ma~i ma~i la` Hoa`ng Anh Tua^'n!

- U+`a, co' dza^.y mo+'i dda(.ng cho+'!

- Tao tha(m Ba` Xa~ ma`y\. Co^ gia'o kho?e kho^ng?

- Kho?e, ca?m o+n ma`y\. U?a, ma` sao ma`y bie^'t so^' pho^n cu?a tao?

- Be' Lou cho\.

- Va^.y ha??

- U+`a, tao co`n co' hi`nh be' Lou vo+'i hai cha'u ngoa.i cu?a ma`y\. Ne`, tao va` no' xu+ng anh, em vo+'i nhau ngo.t so+'t! Bi gio+` bie^'t Thu Thuye^`n la` con ma`y, tha`nh ra...

- Co' sao dda^u, dza(ng nghe^. mo+` ! 

- Nghe no'i tu+` sau "Xa Lo^. Kho^ng DDe`n ", ma`y kho^ng ddu+o+.c kho?e ?

- DDa^u co', tao kho?e nhu+ voi, nhu+ ho^`i mi`nh ga(.p nhau o+? DDa`i Pha't Thanh DDa` La.t.

- Tao nho+' chu+'. Co`n thuo^.c ma^'y ba`i tho+ cu?a ma`y\. Tho+ hay la('m !

- Ma`y la.i khen tao\. Bo^. a?nh hu+o+?ng ma(.c a'o thu.ng va'i nhau hay sao ?

- Kho^ng. Tho+ ma`y hay thie^.t. Trong ba tha(`ng  ky' bu't danh ho. Hoa`ng, chi? co' ma`y va` Hoa`ng Tru'c Ly la` xu+'ng danh thi si~!

- Hoa`ng Ngo.c Lie^n, ma`y cu~ng la` thi si~ mo+`!

- Kho^ng da'm dda^u!

- Ma`y pha?i ma`! Da.o na`y ma`y kho?e kho^ng? Tao nghe no'i "DDoa`n Qua^n Mu~ DDo?" ta'i ba?n la^`n nu+~a\. Con o^ng cu. pha't xo^`i ro^`i!

- Pha't gi` dda^u! Tao chu+a gom ddu? tie^`n in... Vie^n DDa.n Cuo^'i Cu`ng"!

- Ca^`n "go'p gio'" thi` hu' tao!

- Kho^ng ca^`n dda^u! Tha^n ma`y dda~ xa'c nhu+ vo+` ma` co`n ha`o pho'ng. Nhu+ng ma`y an ta^m ddi, tao dda~ ddu+o+.c mo^.t "Ma.nh Thu+o+`ng Qua^n" o+? Ra La^`y En Xi ta(.ng cho ga^`n hai xi'n, ddu? in mo^.t nga`n...  vie^n dda.n!

- Hay qua'. Cho tao go+?i lo+`i hoan nghe^nh o^ng ba.n "Ra La^`y" cu?a ma`y\. Co' the^? cho tao bie^'t te^n O^?ng ddu+o+.c kho^ng? 

- "Mi't to+`" Tri.nh Ngo.c Pha't!

- O^?ng cu~ng la`m ... chu? ba'o a`!

- Kho^ng, la`m ba'o dda^u ba(`ng la`m chu?... Tie^.m A(n!

- DDu'ng dza^.y, mo+'i co' tie^`n pha't cho ma`y\..

Hoa`ng Anh Tua^'n u+` u+` ro^`i pha'n tie^'p:

- DDu'ng la` te^n tie^`n ddi.nh. Tri.nh Ngo.c Pha't la` pha?i... pha't tho^i ! Tao luo^n hoan nghe^nh ca'c Anh, Chi. "Ma.nh Thu+o+`ng Qua^n". Co' ca'c "DDa^'ng" a^'y, ta mo+'i co' sa'ch tri`nh La`ng ! A`, nghe no'i Mo^ng Su+` Khai Tri' dda~ tra? ba?n quye^`n ta^'t ca? ca'c sa'ch ma`y dda~ in. Nhu+ va^.y ma`y kha' ro^`i\. Cu~ng mu+`ng. Tao ke^u o^ng Khai Tri' la` "Ngu+o+`i Ye^u Sa'ch ". " Vi vo+ " " Ngu+o+`i Ye^u Sa'ch ", "vi vo+" o^ng Khai Tri' ! Nhu+ng tao la.c dde^` ro^`i ! Co' ga(.p Hoa`ng Tru'c Ly cho tao tha(m.

- Nha^'t ddi.nh.

* * *

To^i me^ tho+ "Cha`ng", nha^'t la` nhu+~ng ba`i Lu.c ba't, nhu+ 

Chie^`u Tho+m Go^~ Cu~

 Hu+o+ng co`n nga^'n a^?m tre^n mo^i,
 U+o+m ho+i ru+`ng cu~
 DDu+o+.m mu`i go^~ xu+a
 Mu+o+.t la' ddo+.i
 O'ng re^u cho+`
 Su+~ng im cu+o+ng tha.ch
 Quanh co o^n tuye^`n
 Hoa`ng Anh Tua^'n

 Cho Die^~m Phu'c

 Na`y to^i ddang la.c va`o em
 Sau lu+ng tra(m ngo'n u+u phie^`n ni'u cha^n
 Na`y to^i du dda~ng ta^m ho^`n
 Ngu.y trang nga`n ma?nh tho+ buo^`n ta? to+i

 Na`y to^i, na`y vu~ng bu`n to^i
 Na('ng ngang, mu+a che'o ra~ ro+`i a^?m na^u

 Cuo^'n theo ra'c ru+o+?i nhu ca^`u
 Na`y to^i cho+'i vo+'i trong ma^`u ra^'t xanh
 Cho+.t nghe ha` o^'c hie^`n la`nh
 vo+'i rong re^u la.i ho'a sinh mo^.t la^`n

 Na`y to^i tru't bo? a'o qua^`n
 Tha^n ha`i nhi vo+'i ta^m ho^`n tre? tho+

 Na`y to^i tha`nh ha.t phu` sa
 DDe^? ye^u em vo+'i ma(.n ma` gio.t cha^u\.
 Hoa`ng Anh Tua^'n

 Ho^m nay, ddo.c "Ngu+o+`i Vie^.t " tha^'y dda(ng tin Hoa`ng Anh Tua^'n na(`m xuo^'ng, to^i dda~ pha^n u+u vo+'i Co^ Gia'o va` Thu Thuye^`n. Va^.y la` " ba tha(`ng ho. Hoa`ng " chi? mi`nh " e^n " to^i co`n na(.ng no+. dza(ng chu+o+ng !

* * *

Hoa`ng Anh Tua^'n, 

Va^.y la` "Cha`ng" ddi tru+o+'c. Trong cuo^.c so^'ng Vo^ Thu+o+`ng na`y, ai ro^`i cu~ng pha?i ... ddi tho^i\. "Cha`ng" ddi thanh tha?n ve^` co~i Gia'c va` se~ dda^`u thai tro+? la.i la`m... tho+ ! La`m tho+ cho+' ddu+`ng la`m... ba'o\. Bo+?i co' ai ddo' tu+`ng no'i : ghe't ngu+o+`i na`o thi` xui ngu+o+`i ddo' la`m... ba'o !

Thie^.t va^.y, la`m ba'o kho' so^'ng la^u ! Ca'c " ba.n ta " Thanh Thu+o+ng Hoa`ng, Tra^`n Va(n Nga`, Vu~ Uye^n Giang, Ma.c Thu'y Ho^`ng la`... nha^n chu+'ng ! Co' ba'o so^'ng ddu+o+.c i't na(m, co' ba'o chi? ddu+o+.c va`i ba so^' ro^`i im luo^n. Ba'o "So^'ng" nga`y tru+o+'c cu?a Chu Tu+?, tu+o+?ng ra(`ng so^'ng la^u, ro^`i cu~ng... ba^'t dda('c ky` tu+?. 

Tao co`n nho+' Te^'t na(m ddo', Chu Tu+? sai cha'u Chu Vi Long trao cho tao mo^.t bao thu+, trong co' hai chu.c nga`n, no'i la` Ba'o So^'ng "li` xi` " cho chu' Lie^n. Tao da.i do^.t buo^.t mie^.ng :

- Ba'o So^'ng che^'t ro^`i sao bo^' cha'u co`n gu+?i tie^`n cho chu' ?

Sau ddo', tao bi. anh Cu+? Bi`nh na.t :

- Ai ba?o vo+'i o^ng Hoa`ng Ngo.c Lie^n la` ba'o So^'ng... che^'t ? Ba'o So^'ng se~ so^'ng... muo^n na(m, kho^ng bao gio+` ... che^'t ca? !

No'i va^.y thi` no'i, sau nhie^`u la^`n ddo'ng cu+?a, "So^'ng" cu~ng... ti.ch luo^n!

Ne^n chi tao mong "Cha`ng" kie^'p ta'i sinh chi? ma^`n ... tho+, ddu+`ng ma^`n... ba'o\.

Chu'c "Cha`ng" tha'nh danh An To^n so+'m ve^` Nu+o+'c Chu'a
 

     Hoa`ng Ngo.c Lie^n
| Trang bi`a |
| DDa^`u trang |