Make your own free website on Tripod.com

Trang nha`
HOA`NG NGO.C LIE^Nhoangngoclien@juno\.com

Truye^.n Hoa`ng Ngo.c Lie^n

Tie^'ng Chim Gia?i Ha^.n

  Thu+o+`ng sinh bu+o+'c xuo^'ng chuye^'n ddo` ngang tre^n do`ng Va^n Ho^`, khu'c so^ng no^'i tie^'p hai bo+` mo^.t con ddu+o+`ng da`i tha(m tha(?m. La` mo^.t ngu+o+`i vo^'n u+a cuo^.c so^'ng tu+. do, kho^ng pha?i ra`ng buo^.c,  sinh kho^ng da^~n theo tie^?u ddo^`ng tha'p tu`ng va`o kinh ddo^ u+'ng thi',  nhu+ pha^`n ddo^ng ca'c ba.n ddo^`ng mo^n kha'c. Giang so+n cu?a sinh vo?n ve.n la` mo^.t tay na?i chu+'a chie^'c le^`u va?i, va`i bo^. qua^`n a'o, i't va^.t du.ng ca^`n thie^'t va` hai cuo^'n sa'ch. DDi.u chie^'c tay na?i tre^n mo^.t bo+` vai, sinh la` kha'ch bo^. ha`nh ddu+o+`ng da`i, trong do`ng ngu+o+`i lu~ lu+o+.t tie^'n Kinh.

  DDo` ca^.p be^'n, tru+o+'c ma('t sinh la` mo^.t qua'n la' ba`y bie^.n so+ sa`i\. Vuo^ng va?i tra('ng,  mang chu+~ “tra`” ddu+o+.c treo ddong ddu+a tre^n chie^'c ma^'u cu?a mo^.t ca^y phu+o+'n, dda~ nga? ma`u cha'o lo`ng. Qua'n tro^'ng, chung quanh kho^ng co' phe^n che, la` khung ca?nh quen thuo^.c thu+o+`ng hie^.n ra sau mo^~i cha(.ng ddu+o+`ng, no+i kha'ch bo^. ha`nh nghi? cha^n dde^? gia?i kha't.

  Sinh ngo^`i va`o chie^'c ba`n chu+a co' kha'ch co`n so't la.i, ke^u mo^.t bi`nh tra`. Mo^.t la`n gio' ma't thoa?ng qua khie^'n sinh ca?m tha^'y de^~ chi.u\. Nhi`n ra phi'a ngoa`i, sinh cho+.t tha^'y mo^.t cu. gia` ddang cha^.m cha.p ddi to+'i\. Mo^.t tay ddu+a le^n vai ca^`m la^'y dda^`u tay na?i ddi.u tre^n lu+ng, mo^.t tay cho^'ng ga^.y, cu. gia` co' da'ng ddie^.u me^.t nho.c la^`n bu+o+'c dde^'n cho^~ sinh ngo^`i\. Y' ha(?n nha^.n tha^'y chi? co`n 1 ba`n na`y la` co' cho^~ tro^'ng, o^ng cu. dda(.t chie^'c tay na?i ma`u va`ng xuo^'ng go'c ba`n, dde^? ca^y ga^.y du+.a va`o tha`nh ghe^' ro^`i ngo^`i xuo^'ng.

  Sinh ddu+'ng le^n thi le^~:

  -  Ki'nh cha`o la~o tru+o+.ng.

   O^ng cu. nhi`n sinh, se~ ga^.t dda^`u\.

  Sinh ro't tra` ra ly, hai tay cung ki'nh:

  - Tra` co`n no'ng, tie^?u sinh ki'nh mo+`i la~o tru+o+.ng.

  O^ng cu. la.i ga^.t dda^`u, ddo+~ che'n tra`,  thu?y chung cu. va^~n chu+a le^n tie^'ng.

  Hi`nh nhu+ ca?m tha^'y o^ng cu. kho^ng muo^'n tie^'p chuye^.n mi`nh, sinh kho^ng no'i gi` the^m. Nhi`n qua con ddu+o+`ng tru+o+'c ma(.t, sinh lim dim ca(.p ma('t va` ca?m tha^'y ca'i na('ng ga('t cu?a tru+a he` co' pha^`n di.u la.i\. Ma?i me^ nhu+~ng y' nghi~ mo^ng lung ta?n ma.n, lu'c sinh mo+? ma('t ra thi` kho^ng tha^'y o^ng cu. dda^u nu+~a\. Di~ nhie^n o^ng cu. dda~ le^n ddu+o+`ng. Ca^y ga^.y cu?a o^ng cu. du+.ng be^n tha`nh ghe^' bie^'n theo,  nhu+ng sinh vu+`a nha^.n ra chie^'c tay na?i ma`u va`ng va^~n co`n o+? cho^~ cu~. Bie^'t ngay la` o^ng cu. dde^? que^n, sinh vo^.i va`ng ke^u chu? qua'n nha^.n tie^`n tra`, ro^`i mo^.t tay qua`ng chie^'c tay na?i cu?a mi`nh, mo^.t tay qua`ng chie^'c cu?a o^ng cu. le^n vai, sinh vo^.i va~ bu+o+'c ra kho?i qua'n. Khi dde^'n con ddu+o+`ng tha(?ng go'c tru+o+'c ma(.t, sinh kho^ng bie^'t o^ng cu. ddi ve^` phi'a na`o\. Nga^`n ngu+` mo^.t la't, sinh cho la` lu'c na~y, co' the^? la` o^ng cu. tu+` con ddu+o+`ng phi'a tre^n ddi xuo^'ng. Bo+?i vi` chuye^'n ddo` sinh vu+`a qua, kho^ng co' o^ng cu.. Tho+`i gian sinh ngo^`i trong qua'n kho^ng ddu? dde^? chuye^'n ke^' tie^'p ca^.p be^'n. Nhu+ va^.y muo^'n ti`m ddu+o+.c o^ng cu., sinh pha?i ddi tro+? la.i con ddu+o+`ng vu+`a ddi qua\. Ne^n sinh men xuo^'ng  bo+` so^ng, cu~ng may ma` sinh kho^ng pha?i cho+` la^u, con ddo` ngang la.i sa('p ca^.p be^'n.

   Qua bo+` be^n kia, sinh cu+' theo ddu+o+`ng cu~ ra?o bu+o+'c. To+'i qua'n la'  dda~ tu+`ng nghi? cha^n thi` bo'ng  chie^`u dda~ nga?, sinh hy vo.ng ga(.p la.i  o^ng cu.. Qua? nhie^n, vu+`a bu+o+'c va`o qua'n, sinh dda~ tha^'y cu. ddang ngo^`i tra^`m nga^m tru+o+'c mo^.t chung tra`. Sinh mu+`ng ro+~ dda(.t chie^'c tay na?i ma`u va`ng tre^n ba`n:

  - La~o tru+o+.ng, xin la~o tru+o+.ng nha^.n la.i chie^'c tay na?i dde^? que^n be^n kia so^ng.

  O^ng cu. ngu+o+'c nhi`n sinh, ga^.t gu`:

  - Pha?i ro^`i, la~o tha^.t lo+ dda~ng qua', ca?m o+n huynh dda`i\.

  Sinh ke'o ghe^' ngo^`i ddo^'i die^.n vo+'i o^ng cu.. Ba^y gio+` sinh mo+'i nha^.n ra khuo^n ma(.t ho^`ng ha`o, phu'c ha^.u cu?a o^ng cu., vo+'i ca(.p ma('t sa'ng qua('c va` cho`m ra^u da`i tra('ng nhu+ tuye^'t. O^ng cu. mo+? tay na?i, la^'y ra mo^.t ddi~nh ba.c trao cho sinh:

  - La~o bie^'u huynh dda`i chu't lo^. phi' lai kinh. Nhi`n da'ng da^'p huynh dda`i, la~o ddoa'n chu+`ng huynh dda`i sa('p dda.i dda(ng khoa\.

  Sinh  cha('p tay tru+o+'c ngu+.c:

  - DDa ta. la~o tru+o+.ng co' lo`ng, thie^.t ti`nh tie^?u sinh kho^ng da'm tho. a^n vi`  dda~ co' ddu? lo^. phi' khu+' ho^`i\. Xin la~o tru+o+.ng vui lo`ng giu+~ la.i cho\. Tie^?u sinh tha^.t ti`nh, mong la~o tru+o+.ng lu+o+.ng thu+'.

  Cu. gia` cu+o+`i ha ha? va` kho^ng ca^u ne^. bo? ddi~nh ba.c va`o tay na?i ma`u va`ng. La~o cha(m chu' nhi`n sinh:

  - Huynh dda`i thi a^n ba^'t ca^`u ba'o, la.i co' tha'i ddo^. to^n tro.ng ngu+o+`i nhie^`u tuo^?i, la~o hu? na`y ra^'t hoan nghe^nh.

  No'i dde^'n dda^y, cho+.t la~o ke^u le^n:

  - DDa'ng tie^'c, tha^.t uo^?ng qua'!

  Sinh cung ki'nh:

  - Co' ddie^`u gi`, xin la~o tru+o+.ng vui lo`ng chi? gia'o cho\.

  O^ng gia` a^n ca^`n:

  - Chu'ng ta be`o nu+o+'c ga(.p nhau, tha^.t la` ba sinh hu+~u ha.nh. DDe^? ta. la.i ta^'m lo`ng cu?a huynh dda`i, la~o ma.o muo^.i co' va`i lo+`i, mong ddu+o+.c huynh dda`i quan ta^m.

  Sinh cu'i dda^`u:

  - Tie^?u sinh cung ki'nh nghe lo+`i da.y cu?a la~o tru+o+.ng.

  - La~o nha^.n tha^'y gu+o+ng ma(.t huynh dda`i co' bao bo.c mo^.t ma`n a'm khi'. La~o e tie^`n ddo^` cu?a huynh dda`i se~ ga(.p su+. ba^'t tra('c, co' nguy co+ quan he^. dde^'n ti'nh ma.ng.  Va^.y la~o co' 2 ddie^`u khuye^n, huynh dda`i ne^n  ghi nho+'. Mo^.t la` ca^`n he^'t su+'c tha^.n tro.ng trong vie^.c giao di.ch vo+'i ngu+o+`i kha'c pha'i\. Hai la`  khi kho^ng co`n ca'ch na`o kha'c, mo+'i ne^n cho.n thu?y tri`nh.

  Sinh la.i cha('p 2 tay tru+o+'c ngu+.c:

  - DDa ta la~o tru+o+.ng chi? da.y, tie^?u sinh se~ he^'t su+'c ghi nho+'.

  No'i xong, sinh ddu+'ng le^n:

  - Tie^?u sinh pha?i le^n ddu+o+`ng, xin ta.m bie^.t la~o tru+o+.ng, mong se~ co' nga`y ta'i ngo^..

  Cu. gia` gio+ tay:

  - La~o ca?m o+n huynh dda`i ddem tra? la.i chie^'c tay na?i\. Chu'c huynh dda`i thu+o+.ng lo^. bi`nh an!

        * * *

  Nga`y kia, sinh dda(.t cha^n dde^'n Lie^n DDi`nh thuo^.c khu vu+.c La~ng Ho^`. DDo' la` mo^.t chie^'c ho^` kha' ro^.ng ma` chie^`u da`i la.i ngoa`i ta^`m ma('t, chung quanh ho^` tro^`ng toa`n lie^~u\. Ma^'y ngo.n Ngo.c, Va^n, Phong So+n bao bo.c ba ma(.t  ho^`, phi'a co`n la.i chi'nh la` con ddu+o+`ng ma` sinh vu+`a tra?i qua, da^~n dde^'n bo+` phi'a ta^y cu?a ho^`. Lie^n DDi`nh ddu+o+.c ca^'t tre^n ddi.a the^' cao\. DDu+'ng trong ddi`nh, du kha'ch co' the^? nhi`n bao qua't ca? ma(.t ho^` ro^.ng me^nh mo^ng, co' kha' nhie^`u con thuye^`n lo+'n nho? vo+'i nhu+~ng chie^'c buo^`m nhie^`u ma`u sa('c ca(ng gio'. Tho^'t nhie^n sinh nghe mo^.t gio.ng no'i o^`m o^`m ca^'t le^n:

  - Quy' kha'ch ta.m du+`ng cha^n ta.i Lie^n DDi`nh, ke? he`n na`y xin co' ddo^i lo+`i gio+'i thie^.u va`i ne't ve^` ca?nh va^.t chung quanh, go.i la` lo+`i cha`o mu+`ng cu?a da^n chu'ng so+? ta.i\.

  Mo^.t dda.i ha'n co' cho`m ra^u nga('n va` mo^.t gu+o+ng ma(.t ho^`ng ha`o, tu+` bao gio+` dda~ ddu+'ng giu+~a ddi`nh. Y chi? tay ra phi'a ho^`:

   - Ki'nh mo+`i quy'  lie^.t vi. pho'ng ta^`m ma('t qua phi'a be^n ta?, ngo.n Ngo.c So+n co' ngo^i chu`a Lie^n Hoa Bu+?u Tu+. do Ni Su+ Thi'ch Ha(`ng DDo^. tru. tri`.  Du+o+'i ddo', ngang ta^`m ma('t  cu?a chu'ng ta la` 5 cu+?a Kim Mo^.c Thu?y Ho?a Tho^? mo^n,  ma` cu+?a na`o cu~ng co' ddu+o+`ng da^~n le^n Bu+?u Tu+., vo+'i ra^'t nhie^`u ddo^.ng co' tha.ch nhu~ no^?i tie^'ng. Ngo.n Va^n So+n chi'nh giu+~a, nga^'t cao to+'i ddi?nh tro+`i\. Ne^'u quy' vi. co' nha~ hu+'ng tham quan, ngu+o+`i cu?a Ngo.c Hoa Trang ha^n ha.nh ddu+o+.c la`m ke? da^~n ddu+o+`ng ta^.n tu.y\. Be^n tay ma(.t ke? he`n na`y la` ngo.n Phong So+n. Tre^n nu'i, bo^'n mu`a dde^`u co' gio' la`nh, ne^n co`n ke^u ba(`ng Lu+o+ng So+n. Mu`a ddo^ng, gio' tre^n Phong So+n a^'m a'p, mu`a ha. gio' la.i ma't la.nh. DDie^`u na`y thoa'ng nghe co' ve? nghi.ch ly', nhu+ng dda^y la` su+. tha^.t, ke? he`n na`y kho^ng da'm la.m ba`n. Ke^' ddo' la` Ngo.c  Hoa Trang. DDa^y la` trang vie^.n cu?a ddu+o+ng kim to^?ng ddo^'c, Ngo.c dda.i nha^n. Ba^y gio+` dde^'n La~ng Ho^`. Quy' vi. co' nha^.n ra chie^'c Hoa  Thuye^`n co' 2 ca'nh  buo^`m lo+'n ma`u sen ddang tha? neo giu+~a ho^` kho^ng? DDa^y mo+'i la` tro.ng ta^m cu?a ddo^i lo+`i ma` ke? he`n na`y co' bo^?n pha^.n tri`nh ba`y tru+o+'c lie^.t quy' vi. ho^m nay\.

  Hie^.n ta.i Ngo.c dda.i nha^n ddang ke'n giai te^', la`m kha'ch ddo^ng sa`ng cho a'i nu+~ la` Ngo.c Tie^?u Tho+. Tra'i vo+'i nhu+~ng hi`nh thu+'c tho^ng thu+o+`ng, Ngo.c Tie^?u Tho+ nga`y dde^m tre^n Hoa Thuye^`n, ddu+o+.c tu+. do xe^'p dda(.t nhu+~ng the^? thu+'c ke'n cho^`ng ma` tie^?u tho+ cho la` vu+`a y'. Ga^`n dda^y kha' nhie^`u anh hu`ng ha`o kie^.t la(m le ca^`m la^'y  ba`n tay giai nha^n dde^? ddu+o+.c ye^'t kie^'n Ngo.c DDa.i Nha^n. Theo dda.i y' lo+`i co^ng bo^' tre^n ta^'m ba?ng du+.ng tre^n Hoa Thuye^`n thi` Ngo.c dda.i nha^n hoa`n toa`n cha^'p nha^.n, ba^'t ke^? cha`ng trai na`o ddu+o+.c ca^`m tay Ngo.c tie^?u tho+ dde^'n ra ma('t o^ng, kho^ng ca^`n mo^n dda(ng ho^. ddo^'i\. DDie^`u kie^.n pho'ng khoa'ng na`y khie^'n nhu+~ng cha`ng trai ha`o hoa bo^'n phu+o+ng ke'o nhau tha(m La~ng Ho^` nga`y ca`ng ddo^ng. Trong so^' lie^.t quy' vi. co' ma(.t ho^m nay, ha(?n co' vi. hu+~u y', ke? he`n na`y xin ddu+o+.c hoan nghe^nh. DDe^'n dda^y,  cu~ng xin tri`nh ba`y the^? thu+'c hie^.n ddang a'p du.ng cho mo^'i duye^n giai nga^~u na`y\.

  Ngu+ng la.i mo^.t la't, ca(.p ma('t ra?o qua nhu+~ng khuo^n ma(.t anh tua^'n ddang la('ng nghe mi`nh no'i, dda.i ha'n cao gio.ng tie^'p lo+`i:
  - Tha^.t la` gia?n di.:  vi. na`o ddo^'i ddu+o+.c mo^.t  ve^' ra cu?a Ngo.c tie^?u tho+, ma` tie^?u tho+ cha^'p nha^.n, vi. ddo' se~ ddu+o+.c ca^`m tay na`ng dde^'n ye^'t kie^'n Ngo.c dda.i nha^n dde^? tie^'n ha`nh ho^n le^~!

  La.i ngu+ng mo^.t la't, dda.i ha'n ha. gio.ng:

  - Nhu+ng ra^'t tie^'c la` cho dde^'n nay, sau  ga^`n 2 tha'ng sinh hoa.t tre^n La~ng Ho^`. Ngu+o+`i ta toa`n chu+'ng kie^'n nhu+~ng gu+o+ng ma(.t be~ ba`ng ro+`i kho?i  Hoa Thuye^`n. Mo+'i dda^y, Ngo.c tie^?u thu+ co' ngo? y' la`, sau tie^'t thu pha^n sang na(m, nghi~a la` co`n  khoa?mh mu+o+`i bo^'n tha'ng  nu+~a, ne^'u kho^ng ke'n ddu+o+.c  ngu+o+`i ba.n ddo+`i, na`ng se~ le^n Lie^n Hoa Bu+?u Tu+., the^' pha't quy y, coi nhu+ kho^ng co' duye^n vo+'i ngu+o+`i tra^`n tu.c. Ke? he`n na`y nga`y dde^m ca^`u nguye^.n ddu+'c The^' To^n gia ho^. cho Ngo.c tie^?u tho+ so+'m ga(.p mo^'i duye^n la`nh, da'm mong trong quy' lie^.t vi. dda^y se~ co' ngu+o+`i ddu+o+.c ca^`m tay Ngo.c tie^?u tho+, khie^'n cho co' mo^.t nga`y Ngo.c Gia Trang mo+? ho^.i Hoa DDa(ng va` my~ nha^n se~ kho^ng co`n di.p la`m ni co^ tre^n Lie^n Hoa Bu+?u Tu+..

  Nghe dde^'n dda^y, tu+. nhie^n sinh tha^'y hu+'ng kho+?i va` trong mo^.t phu't bo^`ng bo^.t, sinh kho^ng co`n nho+' nhu+~ng lo+`i khuye^n da(.n cu?a o^ng cu. trong qua'n la' ven ddu+o+`ng. Ngay buo^?i xe^' chie^`u ho^m ddo', va^`ng tra(ng tro`n vu+`a nho^ le^n ddi?nh Va^n So+n, ma(.t ho^` dda~ lao xao go+.n so'ng, sau nhu+~ng la`n gio' ma't la`m ddong ddu+a bao nhie^u bo'ng lie^~u quanh La~ng Ho^`, Thu+o+`ng sinh dda~ co' ma(.t tre^n mo^.t con thuye^`n con, ca'nh buo^`m nho? nha(`m hu+o+'ng Hoa Thuye^`n lu+o+'t to+'i\. DDie^`u khie^?n con thuye^`n la` mo^.t vi. trung nie^n da'ng ngu+o+`i nho nha~, tu+. gio+'i thie^.u khi sinh ngo? lo+`i muo^'n thue^ con thuye^`n nho? ddu+a to+'i Hoa Thuye^`n:

  - To^i ho. Ca^'n. Vi` la`m nghe^` ddu+a kha'ch du ngoa.n tre^n la~ng ho^`, la.i co' na(m ba con thuye^`n nho?, ne^n mo.i ngu+o+`i thu+o+`ng go.i ddu`a la` thuye^`n tru+o+?ng. Bu+~a nay ha^n ha.nh ddu+o+.c cho+? tie^n sinh a'p ma.n Hoa Thuye^`n, xin ki'nh chu'c tie^n sinh ma~ dda'o tha`nh co^ng!

  Sinh trao cho thuye^`n tru+o+?ng so^' ba.c tra? cho ca?  chuye^'n ddi, tu+` bo+` ta^y La~ng Ho^` ra Hoa Thuye^`n, ca? chuye^'n tro+? la.i\. Nhu+ng no'i va^.y cho+' trong tha^m ta^m, sinh nghi~ mi`nh se~ tro't lo.t qua cu+?a\... vu~ mo^n, a('t kho^ng phie^`n lo`ng thuye^`n tru+o+?ng nu+~a\.
  Khi chie^'c thuye^`n con vu+`a a'p ma.n Hoa Thuye^`n, sinh dda~ nghe a^m thanh cu?a mo^.t co^ ga'i  di.u da`ng vang le^n:

  - Xin ho?i vi. tie^n sinh vu+`a to+'i, pha?i cha(ng muo^'n cu`ng Ngo.c tie^?u tho+ ho^.i kie^'n?

  Sinh vo^.i dda'p:

  - Tie^?u sinh ho. Thu+o+`ng, ngu+o+`i phu? Die^n An, nha^n tre^n ddu+o+`ng lai kinh qua dda^y, ra^'t ngu+o+~ng vo.ng Ngo.c co^ nu+o+ng ne^n ma.o muo^.i dde^'n xin ra ma('t.

  Thie^'u nu+~ tre^n thuye^`n do~ng da.c:

  - Nho+` Ho^`ng, Hoa, nhi. vi. ty? muo^.i chuye^?n tri`nh Ngo.c tie^?u tho+: Co' Thu+o+`ng tie^n sinh xin ddu+o+.c die^.n kie^'n.

  Chi? mo^.t la't sau, thie^'u nu+~ tre^n thuye^`n tie^'p lo+`i:

  - Ngo.c tie^?u tho+ ra^'t hoan nghe^nh Thu+o+`ng tie^n sinh ha. co^', xin mo+`i le^n Hoa Thuye^`n.

  Sinh vu+`a nhe. bu+o+'c qua, dda~ nghe lo+`i gio+'i thie^.u:

  - Ngo.c co^ nu+o+ng cu`ng 2 the^? nu+~ cha`o mu+`ng quy' kha'ch.

  Cu`ng lu'c ddo', bu+'c re`m cha^u khoang chi'nh tu+` tu+` cuo^'n le^n. Co' tie^'ng dda`n da.o ba?n “Tu+o+ng Phu`ng Khu'c”. A'nh sa'ng cu?a ma^'y chu.c ngo.n Hoa DDa(ng chie^'u tre^n tha^n hi`nh kie^`u die^~m cu?a ngu+o+`i dde.p ddu+'ng giu+~a, ha(?n nhie^n la` Ngo.c co^ nu+o+ng, hai be^n la` hai co^ ga'i xinh dde.p, ha^`u ca^.n.

  Sinh vo`ng tay ra phi'a tru+o+'c:

  - Tie^?u sinh la` Thu+o+`ng Nho+n Hoa`, ra^'t ha^n ha.nh ddu+o+.c Ngo.c Co^ Nu+o+ng cho tu+o+ng kie^'n.

   Ngo.c tie^?u tho+ ho+i nghie^ng mi`nh thi le^~ ro^`i ca^'t gio.ng oanh va`ng:

  - Ta. ta. Thu+o+`ng tie^n sinh quang la^m Hoa Thuye^`n! Xin mo+`i va`o trong dda`m dda.o\.

  Ngu+o+`i dde.p bu+o+'c qua mo^.t be^n. Hai co^ ga'i lui ra phi'a sau, cho+` cho sinh va` Ngo.c tie^?u tho+ song ha`ng bu+o+'c va`o khoang chi'nh cu?a Hoa Thuye^`n dda~ trang tri' cu+.c ky` lo^.ng la^~y\.

  Sau khi pha^n ngo^i chu? kha'ch, mo^.t the^? nu+~ da^ng tra`. Ngo.c tie^?u thu+ dda(.t ly tra` tre^n ba`n, tru+o+'c ma(.t sinh:

  - Mo+'i Thu+o+`ng tie^n sinh du`ng tra`. Tie^n sinh co' lo`ng ha. co^', tie^?u nu+~ tha`nh thu+.c dda ta.. Tie^?u nu+~ ta`i he`n, tri' thie^?n, va^ng le^.nh nghie^m ddu+o+`ng du`ng Hoa Thuye^'n la`m no+i tu+o+ng ngo^., nhu+~ng mong se~ ga(.p lu+o+ng duye^n. Tu+` nga`y du`ng mo^.t ve^' ddo^'i u+o+'m lo`ng ngu+o+`i qua^n tu+?, dda~ kha' nhie^`u kha'ch ha`o hoa dda'p u+'ng. Va(n ta`i thu+.c la` ddo^ng dda?o, nhu+ng chu+a co' ve^' ddo^'i na`o la`m tie^?u nu+~ sie^u lo`ng.

  Sinh mi?m cu+o+`i:

  - Nhu+ va^.y, pha?i cha(ng y' cu?a co^ nu+o+ng la`, ngoa`i su+. ca^n ddo^'i cu?a tu+`, cu?a y', co`n pha?i khie^'n co^ nu+o+ng xu'c ddo^.ng trong lo`ng. Tie^?u sinh ba^y gio+` mo+'i hie^?u trong ddie^`u kie^.n ddu+o+.c ca^`m ba`n tay ngo.c, co' ddoa.n dda.i y' la` ve^' ddo^'i ddu+o+.c tie^?u tho+ cha^'p nha^.n... la.i co`n ngu. y' pha^`n lo+'n ve^` chie^`u hu+o+'ng ti`nh ca?m. Tha`nh ra bao nhie^u ke? tha^'t ba.i tru+o+'c dda^y kho^ng ha(?n la` ve^' ddo^'i cu?a ho. kho^ng hay, kho^ng chi?nh... Vi` kho^ng bie^'t tru+o+'c ddie^?m quan tro.ng na`y, tie^?u sinh mo+'i da'm ddu+o+`ng ddo^.t bu+o+'c le^n Hoa Thuye^`n...

  Ngo.c tie^?u thu+ cu'i dda^`u e le^.:

  - Tie^n sinh qua? bie^'t ddu+o+.c ca'i le~ ddo^'i die^.n sinh ti`nh. Tie^?u nu+~ va^~n ta^m dda('c ca^u : “ti`nh duye^n do thie^n ddi.nh”, a('t khie^'n cho con ngu+o+`i ca?m nha^.n ddu+o+.c ta^m y' cu?a nhau\. No'i nhu+ va^.y kho^ng ha(?n la` ve^' ddo^'i kho^ng chie^'m pha^`n quan tro.ng trong nha^.n thu+'c cu?a tie^?u nu+~, ma` co`n la` mo^.t su+. ba('t dda^`u ca^`n thie^'t, va^.y xin ki'nh mo+`i tie^n sinh ha. bu't.

  Tie^?u tho+ du+'t lo+`i thi` 2 thie^'u nu+~ cu~ng vu+`a xua^'t hie^.n, dda~ dda(.t  nghie^n bu't cu`ng hai to+` hoa tie^n, co' 1 to+` dda~ ghi sa(~n ve^' ra, rie^ng cho cuo^.c ho^.i kie^'n to^'i nay\.

  Sinh ddo.c  nhanh do`ng chu+~:

  - Ba?n thu?y vo^ ba, tu+. phong  sie^'u die^.n.

  Y' nghi~a cu?a ve^' ra cu~ng cha(?ng co' gi` tha^m thu'y: ba?n cha^'t cu?a nu+o+'c kho^ng co' so'ng, chi? ta.i gio' tho^?i la`m cau ma(.t ma` tho^i!

  Nghi~ va^.y nhu+ng nha^'t tho+`i sinh chu+a ti`m ra mo^.t y' nghi~a tu+o+ng pha?n. DDa^`u o'c sinh nhu+ mu. ddi\. Tho^'t nhie^n, sinh nha^.n ra la` mi`nh ddang theo dduo^?i mo^.t co^ng vie^.c tra'i vo+'i ne^` ne^'p, ta'c phong khoa'ng dda.t, kho^ng vu+o+ng phie^`n lu.y cu?a mi`nh. Cu+' tu+o+?ng tu+o+.ng dde^'n lu'c ca^`m tay Ngo.c co^ nu+o+ng va`o ye^'t kie^'n To^?ng DDo^'c dda.i nha^n, bao nhie^u le^~ nghi phie^`n phu+'c, ra`ng buo^.c sinh va`o cu+?a quye^`n mo^n, sinh tha^'y tu+. mi`nh ga^y ra phie^`n na~o\. Nhu+ng dda~ dde^'n nu+o+'c na`y, du` muo^'n thoa'i tha'c cu~ng kho^ng co`n ki.p nu+~a\. Nhu+ va^.y chi? co`n mo^.t ca'ch la` dda'p u+'ng lo+`i mo+`i cu?a Ngo.c tie^?u tho+ mo^.t ve^' ddo^'i bi`nh thu+o+`ng, sau ddo' co^' ti`nh la?ng tra'nh tia ma('t cu?a na`ng. Ngo.c tie^?u tho+ la` ngu+o+`i tinh te^', a('t nha^.n ra a^?n y' cu?a ngu+o+`i ddo^'i die^.n ma` kho^ng cha^'p nha^.n cuo^.c ti`nh duye^n. Sinh se~ thanh tha?n theo con ddu+o+`ng dda~ ddi.nh.

  Co' sa(~n ddi.nh kie^'n, sinh nha^?m ddo.c la.i ve^' ra\. Hi`nh a?nh na`o giu'p sinh co' ddu+o+.c ve^' ddo^'i hoa`n chi?nh, chi? ca^`n kho^ng la`m ma^'t the^? die^.n thi` du` kho^ng xua^'t sa('c cu~ng kho^ng sao\. Nhu+ng the^m mo^.t tua^`n tra` nu+~a qua ma` sinh va^~n chu+a ti`m ddu+o+.c y'. Ngu+o+`i sinh no'ng bu+`ng le^n. Ngoa`i tro+`i tu+`ng co+n gio' lo^.ng tho^?i\. A'nh tra(ng, a'nh dde`n chie^'u xuo^'ng ma(.t ho^` so'ng da^.y, tie^'ng a`o a`o vo^~ ma.n thuye^`n tu+`ng ddo+.t nga`y ca`ng do^`n da^.p. Sinh tha^'y dda^`u mi`nh ca(ng ra, thi. lu+.c ye^'u da^`n. Mo^.t ma lu+.c na`o du+.ng sinh ddu+'ng le^n, que^n la` mi`nh ddang o+? dda^u, kho^ng nho+' co`n co' Ngo.c tie^?u tho+ ddo^'i die^.n, sinh la?o dda?o bu+o+'c ra ma.n thuye^`n, phi'a be^n ta?, no+i kho^ng co' con thuye^`n nho? ma` sinh thue^ a'p ma.n. Ngo.c tie^?u tho+ va` ma^'y the^? nu+~ hoa?ng ho^'t bu+o+'c theo\. Nhu+ng mo^.t bo'ng ngu+o+`i du+o+`ng nhu+ vu+`a tru+o+.t cha^n, dda~ lao xuo^'ng ma(.t ho^` ddang no^?i so'ng...

  DDe^m dda~ ve^` khuya, nhu+~ng ngu+o+`i tre^n Hoa Thuye^`n kho^ng ra`nh bo+i lo^.i, nga^.m ngu`i nhi`n theo do`ng nu+o+'c bao la cuo^'n sinh ddi\. Ma.n thuye^`n be^n na`y, Ca^'n thuye^`n tru+o+?ng cu~ng vu+`a la(.n xuo^'ng ho^`. Nhu+ng me^nh mo^ng ho^`  nu+o+'c bao la, sau  mo^.t tho+`i gian kha' la^u ti`m kie^'m kho^ng ke^'t qua?, Ca^'n thuye^`n tru+o+?ng dda`nh pha?i le^n thuye^`n.

  Vi` ca^u chuye^.n ba^'t ngo+` tre^n, Hoa Thuye^`n ta.m ngu+ng nha^.n kha'ch trong mo^.t mu`a tra(ng. Cu~ng tho+`i gian ddo', ngu+o+`i cu?a Ngo.c gia trang vo+'t ddu+o+.c thi the^? sinh, ddem an ta'ng tre^n mo^.t go` dda^'t ven ho^`, giu+~a hai ha`ng lie^~u ru?. Bia mo^. co' ghi: - “Thu+o+`ng Nho+n Ho`a tie^n sinh chi mo^.”.

  I't la^u sau, trong vu`ng La~ng Ho^`, canh khuya thu+o+`ng co' mo^.t loa`i chim ke^u le^n ma^'y tie^'ng, nghe nhu+ 4 bo^'n chu+~: “Tu+. phong sie^'u die^.n”, gio.ng chim ai oa'n, the^ lu+o+ng tu+.a lo+`i oa'n than cu?a mo^.t oan ho^`n chu+a sie^u thoa't!

  Ga^`n mo^.t na(m sau, co' vi. ta^n khoa tre? tuo^?i, La.i Tha'm Hoa, tre^n ddu+o+`ng  ho^`i hu+o+ng, du+`ng cha^n la.i   La~ng Ho^`. Tha'm Hoa hie^'u ky` tru+o+'c ca^u chuye^.n ke^? cu?a ngu+o+`i ddi.a phu+o+ng, ne^n da^'u danh pha^.n, cu`ng hai ngu+o+`i tu`y tu`ng mu+o+'n con thuye^`n nho?, chie^`u ho^m a^'y a'p ma.n Hoa Thuye^`n. Chu? nha^n Hoa Thuye^`n, Ngo.c tie^?u thu+ tuy chu+a lu+.a cho.n ddu+o+.c ngu+o+`i tri ky?, nhu+ng cu~ng chu+a dda'o ha.n le^n Lie^n Hoa Bu+?u Tu+. ye^'t kie^'n Ni su+ tru. tri` Thi'ch Ha(`ng DDo^..

  Vu+`a ca.n mo^.t tua^`n tra`, La.i tha'm hoa ddu+'ng le^n, tri.nh tro.ng hu+o+'ng ve^` phi'a Ngo.c tie^?u tho+, minh ba.ch:

  - DDu+o+.c vinh du+. ddo^'i die^.n Ngo.c co^ nu+o+ng, ke? ddu+o+`ng ddo^.t na`y thie^.t la` va.n ha.nh. DDe^? dda'p la.i thi.nh ti`nh cu?a co^ nu+o+ng, va~n sinh xin ddem ta^'m lo`ng cha^n tha`nh gia~i to?, mong ddu+o+.c co^ nu+o+ng the^? ta^'t. Va~n sinh qua? kho^ng he^` co' cao vo.ng ddu+o+.c lo.t va`o ma('t xanh cu?a co^ nu+o+ng. Cha(?ng qua nghe ca^u chuye^.n thu+o+ng ta^m cu?a ngu+o+`i dde^'n tru+o+'c, muo^'n ddu+o+.c co^ nu+o+ng cho nghe ve^' ra nga`y tru+o+'c, dda~ khie^'n cho Thu+o+`ng huynh dde^.  gu+?i na('m xu+o+ng ta`n ta.i vu`ng La~ng Ho^` na`y\. Va.n nha^'t ma` va~n bo^'i dda'p u+'ng ddu+o+.c, du` qua' muo^.n ma`ng, thay cho Thu+o+`ng huynh dde^., a^u cu~ng la`  co' duye^n vo+'i ngu+o+`i qua' va~ng, la.i nhu+ mo'n qua` va(n chu+o+ng ki'nh ta(.ng Ngo.c Co^ Nu+o+ng. Va~n bo^'i  qua? kho^ng  co`n cao vo.ng ba`o kha'c.  Da'm mong  Ngo.c  co^ nu+o+ng chie^'u co^' cho\.

  Ngo.c tie^?u  tho+ tho+? da`i nho? nhe.:

  - Xin mo+`i La.i tie^n sinh an toa.. Thu+a  tie^n sinh, tie^?u nu+~ ga^`n dda^y ca?m tha^'y kho^ng co`n nhie^`u hu+'ng thu' vo+'i chie^'c Hoa thuye^`n na`y\. Hi`nh nhu+ tie^?u nu+~ kho^ng co' duye^n vo+'i chuye^.n lu+'a ddo^i, chi? mong dda'o ha.n dda~ dde^` ra cho mi`nh, dde^? thanh tha?n le^n ddu+o+`ng tu dda.o\. Ne^'u tru+o+'c dda^y ga(.p ti`nh huo^'ng na`y, a('t tie^?u nu+~ dda~ phu. lo`ng tie^n sinh ma` chi? kha(ng kha(ng tie^'n ha`nh co^ng vie^.c tru+o+'c ma('t, cho+' kho^ng the^? nha('c la.i chuye^.n dda~ qua\. Nhu+ng hie^.n ta.i, tie^?u nu+~ tha^'y kho^ng ca^`n dde^? tie^n sinh phie^`n lo`ng. Trang gia^'y hoa tie^n ghi ve^' ra nga`y ddo' va^~n co`n dda^y, ki'nh mo+`i tie^n sinh chi? gia'o\.

  Mo^.t thie^'u nu+~ bu+ng chie^'c khay tre^n co' to+` hoa tie^n vo+'i do`ng chu+~   Ba?n thu?y vo^ ba, tu+. phong sie^'u die^.n; mo^.t co^ kha'c bu+ng chie^'c khay co' bu't, nghie^n ma`i mu+.c sa(?n va` mo^.t to+` hoa tie^n dde^? tra('ng. Ca? hai dda(.t khay tre^n ba`n, tru+o+'c ma(.t kha'ch.

  La.i tha'm hoa ngo^`i xuo^'ng ghe^', o^ng nhi`n qua  ve^' ra  mo^.t la't ro^`i pho'ng  bu't.

  To+` hoa tie^n la^.p tu+'c ddu+o+.c mo^.t co^ ga'i dda(.t tre^n mo^.t chie^'c khay kha'c ddem tri`nh chu? nha^n Hoa Thuye^`n.

  Ngo.c co^ nu+o+ng ddo.c nhanh ve^' ddo^'i:

  - Nguye^n so+n ba^'t la~o, vi. tuye^'t ba.ch dda^`u\.

  Ve^' ddo^'i  ha`m nghi~a: Nu'i vo^'n kho^ng gia`, chi? vi` tuye^'t phu? ne^n la`m  dda^`u ba.c!

  DDo^'i chi?nh, lo+`i hay, y' dde.p. Ngo.c tie^?u thu+ ca?m tha^'y no'ng bu+`ng hai ma'. Nhu+ng tu+` khoa?ng kho^ng tre^n Hoa Thuye^`n, tho^'t nhie^n co' mo^.t tie^'ng chim quen thuo^.c vu+`a ke^u le^n bo^'n tie^'ng nghe nhu+ “Vi. Tuye^'t Ba.ch DDa^`u”, ro^`i ma^'t hu't trong dde^m.

  Mo^.t thoa'ng qua, dda~ tha^'y La.i tha'm hoa bu+o+'c qua con thuye^'n nho?, tie^'ng cu?a o^ng vo.ng la.i nhu+ tu+` mo^.t co~i xa xa(m:

  - DDa ta. Ngo.c tie^?u tho+ ve^` buo^?i ho^.i kie^'n na`y\. Va~n sinh tha`nh ta^m ki'nh chu'c co^ nu+o+ng se~ ga(.p ddu+o+.c mo^.t ky` duye^n trong nhu+~ng nga`y sa('p to+'i\. Xin tha lo^~i cho va~n bo^'i cha(?ng the^? ngo^`i la^u\. Gio+` xin gia~ bie^.t!

  Tie^'ng no'i chu+a du+'t ma` con thuye^`n nho? dda~ li`a xa qua bo+` phi'a ta^y cu?a La~ng Ho^`.

  Ngu+o+`i ke^? la.i ca^u chuye^.n tre^n dda^y la` mo^.t la~o tie^`n bo^'i hie^.n ddang so^'ng tre^n bo+` ta^y Tha'i Bi`nh Du+o+ng. Kho^ng nghe o^ng no'i gi` ve^` ddoa.n ke^'t. Lie^.u Ngo.c Tie^?u Tho+ co' xuo^'ng to'c tu dda.o hay kho^ng?  DDoa.n cuo^'i ca^u chuye^.n cu?a o^ng  chi?  no'i mo^.t ca^u:

  -”Tu+` ddo' trong vu`ng La~ng Ho^`, ngu+o+`i ta kho^ng co`n nghe tie^'ng mo^.t loa`i chim ai oa'n ke^u trong dde^m, ma^'y tie^'ng nghe nhu+ ‘tu+.  phong sie^'u die^.n’ nu+~a”.

Hoa`ng Ngo.c Lie^n
 

| Trang bi`a |
| DDa^`u trang |