Make your own free website on Tripod.com

Trang nha`
HOA`NG NGO.C LIE^N<hl2k@juno\.com>

Ta.p bu't cu?a Hoa`ng Ngo.c Lie^n

Ta?n Ma.n Ve^` Hai Hi`nh A?nh Trong Ca Dao
Tra(ng Va` Nu'i
Tra(ng bao nhie^u tuo^?i tra(ng gia`?
Nu'i bao nhie^u tuo^?i go.i la` nu'i non?
(Ca dao)
 


Manh Dan Photo

Ngu+o+`i ba.n gia` nhi`n to^i, tay na^ng ly tra`:

- O^ng co' hie^?u ta.i sao trong Ca Dao co' hai ca^u:

Tra(ng bao nhie^u tuo^?i tra(ng gia`?
Nu'i bao nhie^u tuo^?i go.i la` nu'i non?

kho^ng? Theo thie^?n y', cho dde^'n nay va^~n chu+a co' ca^u tra? lo+`i!

To^i cu+o+`i:

- Qua? tha^.t chu+a bao gio+` to^i nghi~ dde^'n chuye^.n na`y!

Huy A'i – te^n o^ng ba.n to^i – uo^'ng ly tra` ro^`i vui ve?:

- Tru+o+'c khi dde^'n Nam Ha`, to^i cu~ng nhu+ o^ng, tuy co' nho+' ca^u ca dao ... Tra(ng bao nhie^u tuo^?i tra(ng gia`?.... nhu+ng dda^u co' nghi~ dde^'n chuye^.n tra? lo+`i\. Cu~ng nhu+ khi ddo.c ca^u Kie^`u:

- Tra(ng gia` ddo^.c ddi.a la`m sao?
Ca^`m gia^`y cha(?ng lu+.a, buo^.c va`o tu+. nhie^n...

Mi`nh cu~ng cha(?ng tha('c ma('c ta.i sao tra(ng la.i ... gia`!

The^' ro^`i mo^.t bu+~a na(`m trong "la'n", nhi`n qua khung cu+?a so^?, to^i tha^'y nhu+~ng ngo.n Nu'i Vo^i qua^y qua^`n be^n nhau; la.i tha^'y va`nh tra(ng thu+o+.ng tua^`n le? loi tre^n kho^ng, to^i vu.t co' y' nghi~ ma.o muo^.i tra? lo+`i hai ca^u ca dao no'i tre^n, ddo.c ra dde^? o^ng cu+o+`i cho+i\.

- Xin cu+' cho nghe\.

Huy A'i rung ddu`i nga^m:

- Nu'i co' ddo^i muo^n ddo+`i nu'i tre?,
Tra(ng co^ ddo+n ma~i ma~i tra(ng gia`!

To^i buo^.t mie^.ng:

- Hay qua', xin die^~n ta? to^n y'.

- Na`y nhe'. O^ng tha^'y nu'i co' ma^'y khi ddu+'ng mo^.t mi`nh kho^ng? Thu+o+`ng la` qua^`n so+n quy tu. mo^.t vu`ng ddo^`i nu'i, hay tru+o+`ng so+n mo^.t da~y nu'i da`i\. Nhu+ va^.y nu'i co' ba.n be^n ca.nh, to^i go.i la` nu'i co' ddo^i\. Co' ddo^i thi` tre? la^u\...

To^i gio+ tay:

- DDie^`u na`y ta.i ha. xin phe'p kho^ng ddo^`ng y' vo+'i huynh o^ng. Theo thie^?n y', cha(?ng pha?i la` co' ddo^i thi` mau gia` sao?

Huy A'i cu+o+`i:

- Sai ro^`i! Co' ddo^i mo+'i ... tho.. O^ng co`n nho+' co' la^`n chu'ng ta ddu+'ng tru+o+'c hie^.u sa'ch Khai Tri' Sa`i Go`n, nhi`n qua be^n co^ng vie^n, tha^'y la~o tie^`n bo^'i Hi Di Bu`i Xua^n Uye^n cu`ng La~o Ba` a^u ye^'m ngo^`i be^n nhau kho^ng? DDo', co' ddo^i thi` mo+'i so^'ng la^u ddu+o+.c!

To^i cu+o+`i theo:

- Co' the^? huynh o^ng co' ly'!

Huy A'i dda('c y' no'i tie^'p:

- Co`n tra(ng, o^ng co' tha^'y va^`ng tra(ng le? loi giu+~a tro+`i kho^ng? Tra(ng co^ ddo+n thie^.t la` to^.i nghie^.p. Do va^.y ma` ... tra(ng gia` ddo'!

To^i la('c dda^`u:

- Tra(ng dda^u co^ ddo+n? Be^n ca.nh "na`ng" cha(?ng co' "chu' Cuo^.i" la` gi`?

- Chuye^.n hoang ddu+o+`ng! Ta tro+? la.i ca^u chuye^.n Tra(ng va` Nu'i, to^i muo^'n ke^? o^ng nghe mo^.t ca^u chuye^.n co' lie^n quan dde^'n Tra(ng va` Nu'i\.

To^i ha(m ho+?:

- Ke^? ddi!

Huy A'i nga? ngu+o+`i ra ghe^' du+.a, cha^.m ra~i:

- No'i dde^'n nu'i, co' la^`n to^i tha^'y tre^n ddi?nh nu'i co' vo? so`, trai, he^'n. To^i tu+. ho?i, pha?i cha(ng nga`n xu+a nu'i na(`m trong lo`ng bie^?n, ro^`i da^`n da` nho^ le^n? Nu'i ddu+'ng su+~ng tru+o+'c ma('t, the^' ma` co' ngu+o+`i ma?i me^ nhi`n ddu+o+`ng, kho^ng tha^'y nu'i, nhu+ va^.y, no'i theo mo^.t vi. Thie^`n Su+, nhu+~ng ngu+o+`i so^'ng trong thanh ti.nh chi? tha^'y nu'i, kho^ng tha^'y ddu+o+`ng, thi` du` o+? trong nu'i co' the^? la`m ddu+o+.c gi`? Ca^u no'i ga^`n nhu+ co^ng a'n, ho+i kho' hie^?u! Thie^`n ma`. Nhu+ng ngu+o+`i tra^`n nhu+ mi`nh cu~ng ca^`n bie^'t qua ... quy lua^.t cu?a nu'i\. Cu~ng nhu+ ... nu+o+'c thi` co' quo^'c pha'p, nha` thi` co' gia quy\. To^i be`n phi.a ra ca'i te^n ... so+n quy dde^? die^~n la? quy lua^.t cu?a Nu'i\. Cha(?ng va^.y ma` kho^ng i't lu+'a ddo^i dde^`u ... chi? Tra(ng chi? Nu'i ma` the^` tho^'t, xin Tra(ng va` gia'm lo+`i the^` .. tra(m na(m ta.c mo^.t chu+~ "ddo^`ng" cu?a mi`nh. Ne^'u vi pha.m lo+`i the^` thi` pha?i ga'nh chi.u mo.i ha^.u qua?!

Kie^`u co' ca^u:

DDe^? lo+`i the^. ha?i, minh so+n,
La`m con tru+o+'c pha?i dde^`n o+n sinh tha`nh.
....

No'i dde^'n Tra(ng, va(n chu+o+ng dda.i chu'ng cu?a Ta khi vie^'t hay truye^`n mie^.ng ve^` Tra(ng nhie^`u vo^ ha.n. Ca dao ve^` Tra(ng co' nhu+~ng ca^u tuye^.t die^.u, nhu+:

Ho+~i co^ ta't nu+o+'c be^n dda`ng.
Sao co^ mu'c a'nh tra(ng va`ng ddo^? ddi?

Cu~ng kho^ng i't lu+'a ddo^i nho+` Nguye^.t la~o xe duye^n, chi? Tra(ng ma` the^` nguye^.n mo^.t da. sa('t son.

Kie^`u co' ca^u:

Va^`ng tra(ng va(`ng va(.c giu+~a tro+`i,
DDinh ninh hai ma(.t mo^.t lo+`i song song.

Lo+`i the^` co' Tra(ng chu+'ng gia'm la` ca? ta^'c tha`nh, khie^'n ddo^i lu+'a tro.n ddo+`i so^'ng ma~i be^n nhau\.

Ne^'u dda~ la^'y Tra(ng va` Nu'i dde^? minh the^. ma` vi pha.m lo+`i the^` thi` co' the^? u+'ng nghie^.m nha~n tie^`n. Mo+'i dda^y, khi ddu+o+.c tin Ba` FD tu+? na.n xe ho+i tre^n DDe`o Ru` Ri`..

To^i nga('t lo+`i Huy A'i:

- Ba` FD?

Ba.n to^i ga^.t dda^`u:

- Pha?i\. Va`o mo^.t dde^m tra(ng, ddu'ng la` u+'ng nghie^.m lo+`i the^`...

To^i vui ve?:

- O^ng co' ve? ra`nh ... sa'u ca^u la('m!

- DDu'ng va^.y! La` do anh cha`ng tha^'t ti`nh Sa'u Ho^? ta^m su+. vo+'i to^i\. Chuye^.n ti`nh cu?a ho. ba('t dda^`u tha('m thie^'t tu+` mo^.t dde^m tra(ng tre^n DDe`o Ru` Ri`. Anh chi. o^m nhau ngo^`i tre^n phie^'n dda' nhi`n le^n tro+`i, chi? Ma(.t Tra(ng, la.i nhi`n le^n ra(.ng Nu'i tru+o+'c ma(.t ma` nguye^.n the^` la` Tra(m Na(m Mo^.t Da. vo+'i nhau, xin Tra(ng va` Nu'i chu+'ng gia'm. Ne^'u ai sai lo+`i se~ bi. che^'t kho^ng toa`n tha^y! Qua? nhie^n, va`o mo^.t dde^m Tra(ng sau mo^.t na(m bo? Sa'u Ho^? dde^? ddi theo La~o DDie^`n Sai, mo^.t thu+o+ng gia mie^.t Ninh Ho`a, FD dda~ tu+? na.n tre^n ddu+o+`ng la'i xe mo^.t mi`nh tu+` Ninh Ho`a ve^` Nha Trang! O^ng nghi~ coi, lo+`i the^` dda~ u+'ng nghie^.m! Thie^ng tha^.t!

Toi go'p y':

- Tuy va^.y, co`n bie^'t bao ke? vi pha.m lo+`i the^`, dda^u pha?i ta^'t ca? dde^`u bi. tru+`ng pha.t?

Huy A'i ga^.t gu`:

- Ro^`i cu~ng se~ dde^'n mo^.t tho+`i gian na`o ddo', so+'m hay muo^.n tho^i!...

Hoa`ng Ngo.c Lie^n

| Trang bi`a |
| DDa^`u trang |