Make your own free website on Tripod.com

Trang nha`
HOA`NG NGO.C LIE^N<hl2k@hotmail.com>

Pho?ng Bao La(m?
Ha` Thu+o+.ng Nha^n

                    (Ho.a Ba`i Ha`nh Nhu+~ng Mu`a Xua^n Qua cu?a Hoa`ng Ngo.c Lie^n)
                  Nhi`n nhau hai ke? dda^`u pho+ ba.c
                  DDu+o+`ng va^~n da`i sao vo^.i mo?i cha^n?
                  Ta ga(.p nhau trong tu` "ca?i ta.o"
                  DDa^u ngo+` su+. the^? la.i xoay va^`n
                  La.i cu`ng ru? nhau sang nu+o+'c My~
                  Na('m tay cu+o+`i lo+'n co`n mu`a Xua^n
                  To+` li.ch ro+i the^m, the^m mo^.t tuo^?i
                  Lie^.u co`n the^m ma^'y lo+'p phong tra^`n?
                  Ma` kho^ng ngu+o+`i a.! Tho+ ta ddo'
                  Ta ddo'n mo+`i nhau mo^.t ddi?nh tra^`m
                  Ta ho?i, nghe ra(`ng tri ky? hie^'m
                  Hie^'m cha(ng khi gia?i nghi~a tu+o+ng tha^n?
                  Ngu+o+`i ve^` mie^`n a^'y dda^`y su+o+ng tuye^'t
                  Ca Li dde^m va('ng gio' mu+a tha^`m
                  Ta que^n ra(`ng da^~u tha^n lu+u la.c
                  Que^n ca? tu` dda`y bie^'t ma^'y na(m!
                  Chi? nho+' tho+ ta la` co' thu+.c
                  Chung quanh ngu+o+`i Vie^.t ro^.n ra`ng Xua^n
                  Ta ga(.p Vie^.t Nam tre^n nu+o+'c My~
                  Vie^.t Nam Xua^n cu~ng la.nh ca(m ca(m
                  Ta kho^ng tro^ng tha^'y ca^y ne^u cu~
                  Va^~n tha^'y hoa dda`o no+? tru+o+'c sa^n
                  Ngu+o+`i ba?o ddu+o+`ng xa ra(`ng die^.u vo+.i
                  Tie^'ng chuo^ng chu`a co^? la.i vang nga^n
                  Co' pha?i tie^'ng chuo^ng chu`a Tra^'n Quo^'c?
                  Tie^'ng chuo^ng kho+i da^.y nhu+~ng nga`y Xua^n?
                  Co' pha?i tie^'ng chuo^ng dde^m la.nh le~o
                  Giao thu+`a cu`ng vo+'i pha'o ra^m ran
                  Ai xu+a tre^n be^'n Phong Kie^`u a^'y
                  Tu+o+?ng mo+'i vu+`a dda^y dda~ co^' nha^n
                  Ngu+o+`i mo+'i nga`y na`o va`o Mu~ DDo?
                  Tu+o+?ng nghe gio' tho^?i ca'nh thie^n tha^`n
                  Ta nho+' nhu+~ng nga`y na(`m Suo^'i Ma'u
                  Mu+a chu+'a chan tre^n nu'i Chu+'a Chan
                  Ta nho+' nhu+~ng nga`y tre^n dda^'t Ba('c
                  Thuo^'c la`o say ma~i gia^'c ta^n Xua^n
                  Ta nho+' nha` ngu+o+i o^m bu.ng ddo'i
                  Nu. cu+o+`i sao va^~n cu+' do`n tan
                  Ta bo? que^ hu+o+ng tu+` dda^'t Ba('c
                  Tu+o+?ng na(`m ye^n pha^.n go'c mie^`n Nam
                  Nhu+ng sao Nam Ba('c tro+`i ddo^i nga?
                  Tu+o+?ng dda~ bi`nh an va^~n bie^'t an
                  Co' pha?i tho+ ta gio+` lo^~i va^.n
                  DDo+`i ta cu~ng lo+~ nhu+~ng cung dda`n?
                  Ngu+o+`i ve^` na'o nu+'c cha(ng, ngu+o+`i cu~
                  Ho^` Tru+o+`ng co`n ma~i na't ta^m can
                  Chao o^i! Tho+ dde.p nhu+ la` Te^'t
                  Sao nu'i so^ng na`y va^~n ca'ch nga(n?
                  Sao cha(?ng cu+o+`i rung tro+`i lu+~ thu+'
                  Ne'm ba^'t bi`nh nghe co^'c ru+o+.u tan.
                  Ho+~i ngu+o+`i mu~ ddo? dda^`u pho+ ba.c
                  Tru+`ng ma('t khi nghe tie^'ng go.i dda`n
                  Ngu+o+`i va^~n ddau lo`ng khi ddo.c la.i
                  Chu't ti`nh Du+o+ng Tu+? Long Giao nga^m?
                  A! Nga`y buo^ng su'ng chu+a xa nhi?
                  Nhu+ va^~n co`n dda^y no^~i nhu.c nha(`n.
                  Nhu+ va^~n sa'ng ngo+`i gu+o+ng tua^~n tie^'t
                  Sa'ng ngo+`i li.ch su+? mo^.t phu+o+ng Nam
                  Ta thua mo^.t tra^.n chu+a thua ha(?n
                  Cuo^.c chie^'n ta`n theo co^'t nhu.c ta`n
                  Cuo^.c chie^'n ta`n chu'ng mi`nh ngo+ nga'c
                  Mo^.t ta^'m lo`ng son va^~n cha(?ng tan
                  Tre gia` la.i co' ma^`m ma(ng mo.c
                  Ta co' na(m cha^u trie^.u bu+o+'c cha^n
                  Ho+'n ho+? quay dda^`u ve^` To^? Quo^'c
                  Ta tha('ng vi` ho+n mo^.t chu+~ Nha^n
                  Ta tha('ng vi` ta ba^`u vo+'i bi'
                  Mo+`i nhau che'n ru+o+.u buo^?i dda^`u na(m:

                  Long Giao - Suo^'i Ma'u
                  Tha^n o+? tu` va^~n ta^'u nha.c va`o tho+
                  Vu~ DDu+'c Nghie^m co`n ca^u chuye^.n Ly Co+
                  DDo^`i hoang va('ng nga^.m ngu`i chu+a Thu.c Vu~?
                  Gu+?i ha^.u the^' go.i la` lo+`i ta^m su+.
                  Cha^'p phong tra^`n co`n ngo.t vi. chua cay
                  Kho^ng ca^`n pha?i ru+o+.u va^~n say
                  Ti`nh tha^n thie^'t, tho+ na`y the^m y'
                  DDa~ tri bi? la.i pha?i ca^`n tri ky?
                  Bie^'t hay cha(ng y' vi. nhu+~ng cung dda`n
                  Cuo^.c ddo+`i khi tu., khi tan.

                  Mo^.t buo^?i do^`n chung va`o ddi.a ngu.c
                  Mo+'i ddo' dda~ tu+o+?ng ma^'y mu+o+i na(m
                  Chuye^'n ta^`u tu+o+?ng cho+? ra bie^n a?i
                  DDau tha('t lo`ng nhau nhu+~ng lo^~i la^`m
                  Nhu+~ng lo^~i la^`m, ta va` ba.n nu+~a
                  Co' ta co' ba.n ga'nh chung pha^`n 
                  Ke ra Vi~nh Phu', ngu+o+`i Ye^n Ba'i
                  Bao gio+` tha(m la.i nhu+~ng DDo^`i Ban?
                  Thu.c Vu~! Sa^m o+i! Thu.c Vu~!
                  Bo^~ng tha^'y ca(m thu` u+'a ruo^.t gan
                  Ngu+o+`i ddi dda^u ngo+~ ngu+o+`i ddi tha^.t
                  Ma~i ma~i tu+` nay giu+~a co~i tra^`n
                  Chi? co' ba`i ca anh dde^? la.i
                  Ba.n be` anh sau ddo' se~ thay cha^n
                  Ba.n be` anh se quay dda^`u su'ng
                  Se~ tro+? ve^` cha^n dda.p nu'i nga`n
                  Se~ ve^` du+.ng la.i giang so+n cu~
                  Tie^'ng ha't anh co`n giu+~a the^' gian
                  Tie^'ng ha't nha('c ra(`ng ta va^~n ddo'
                  Tu+o+ng la^n vi` le~ vo^'n tu+o+ng tha^n
                  Vu~ o+i! Na(`m giu+~a DDo^`i Ban tra('ng
                  Ta.o ho'a Ngu+o+`i xem co' ba^'t nha^n?

                  Ma` tho^i so^'ng che^'t la` quy lua^.t
                  Vu~ na(`m ngu? nhe', gia^'c bi`nh an
                  Chu'ng to^i ta?n ma't tha^n muo^n nga?
                  Va^~n nho+' ve^` anh mo^.t chu+~ ta^m
                  Va^~n la^'y ye^u thu+o+ng la`m khi' gio+'i
                  Va^~n coi khinh nhu+~ng ve^'t roi ha(`n
                  Co^.ng Sa?n DDo^ng A^u tan na't ca?
                  Nga So^ hang o^? cu~ng ddie^u ta`n
                  Ta thua ma` ho'a ra ta tha('ng
                  Li.ch su+? dda^u ca^`n ma^'y chu.c na(m?
                  Ta^'t ca? dde^`u tin va`o chi'nh nghi~a
                  Ngo.n co+` da^n chu? Ba('c va` Nam

                  Ngo.n co+` va^~y go.i con da^n la.i
                  Chi? co' ti`nh ye^u chi? co' xua^n
                  Ta dda('p ddu+o+`ng ddi xe ma'y cha.y
                  DDa`o mu+o+ng, tu+o+'i ma?nh dda^'t kho^ ca(`n
                  Con ta chu'ng lo+'n nhu+ Phu` DDo^?ng
                  Nhu+ ca? nga`n na(m ca? va.n na(m
                  Chu'ng go'p tinh hoa A^u A' la.i
                  Chu+~ My~ kho^ng ro+`i ddu+o+.c chu+~ Cho+n
                  Tie^'ng Thie^.n giu'p ta tre^n dda^'t Me.
                  Ngo^ khoai chia se? dde^? cu`ng a(n
                  Cu`ng ddi xa^y la.i ne^`n nha^n ddu+'c
                  Cho vu+~ng ba`n tay vu+~ng bu+o+'c cha^n
                  DDa~ he^'t Thanh Phong co+n gio' lu+?a
                  Ngo.n co+` chi'nh nghi~a giu.c ba qua^n
                  Nhu+~ng ai co`n ma^'t trong ngoa`i nu+o+'c
                  Ye^u nu+o+'c kho^ng he^` ke^? tha'ng na(m
                  Bao gio+` so^ng nu'i bi`nh an la.i
                  Mo+`i nhau che'n ru+o+.u tha^.t a^n ca^`n
                  Bao gio+` tie^'ng pha'o dda^`u Xua^n mo+'i
                  Ta ga(.p nhau ve^` ri'u ti't tha^n
                  To'c ba.c cu+o+`i ra(`ng: ngu+o+`i va^~n the^'
                  Lu+ng co`n tha(?ng dda^'y, vu+~ng ba`n cha^n
                  Kho^ng ra(ng thi` co' ra(ng nha si~
                  Cu~ng va^~n vui nhu+ mo+? ho^.i Xua^n
                  Ta ga(.p ngu+o+`i dda^y ta muo^'n nha('n
                  Chu'ng mi`nh co`n so^'ng ma^'y nga`n na(m!

                  So^'ng trong tho+ nha.c, trong con cha'u
                  Trong gio.ng khoan ho`, tie^'ng Vie^.t Nam
                  Cam ta^m la`m gio^'ng da^n cu+ ngu.
                  Gian lao tha^.t su+. co' bao la(m?
                  Nha^n loa.i tie^'n le^n nhu+ vu~ ba~o
                  Co`n lo manh a'o, mie^'ng co+m a(n!
                  Co`n lo tro'i bu't, lo gian do^'i
                  Lo gie^'t da^n ba(`ng lo^'i tri. an.
                  O^`, co^? lai hy, nay dda~ kha'c
                  Ti`nh gia` the^m thie^'t, nghi~a the^m tha^m
                  Ngu+o+`i co`n co' nhu+ te^n Chu Tu+?
                  Kho^ng tu+`ng gia^y phu't chi.u ca^`u an
                  Co' nho+' ba`i tho+ ba va.n ba.c
                  Co' thu+' na`o ngo^ng ho+n Vie^.t Nam
                  Ngu+o+`i ddi ta chu'c ngu+o+`i vui ve?
                  Ga(.p ba.n tu` xu+a cu+' ho?i tha(m
                  Cu+' ba?o chu'ng dda^`y ta dde^'n che^'t
                  DDo'i re't coi nhu+ mo^.t ve^'t cha`m
                  Ta va^~n co`n nhau tre^n ma(.t dda^'t
                  Va^~n ly ru+o+.u cu.ng, va^~n lo+`i tha(m
                  Ngu+o+`i ve^` mai mo^'t ddi Trung Quo^'c
                  Ro^`i que^n nhu+~ng xo' xi?nh Ha`m Ta^n
                  DDu+'ng giu+~a Tru+o+`ng Tha`nh ha^y ha^y gio'
                  Ma` nghe nhu+ dda~ bo'ng ta` hua^n
                  Ta ddu+'ng be^n mo^` xu+a Ly' Ba.ch
                  Sang sa?ng gio.ng nga^m DDoa`n Bo^.i Tra^n!

                  Ngu+o+`i nho+' nga`y xu+a trong Thu? DDu+'c
                  Thoa't ma` tha^'y dda~ ma^'y mu+o+i na(m
                  Ma^'y mu+o+i na(m ddo' bao vinh nhu.c
                  Ba('c la.i ddo^`ng ca^n cu~ng va^~n ca^n
                  Ba('c la.i ddo^`ng ca^n ta va^~n la~i
                  Ca^u tho+ "ca?i ta.o" gio+? xem da^`n
                  Ca^u tho+ ca?i ta.o sao chu+a xo'a?
                  Xua^n cu+.u hay la` Xua^n va^~n ta^n?
                  Ha~y ddo^? ru+o+.u le^n tre^n co? u'a
                  Tre^n so^ng tre^n bie^?n tre^n toa`n tha^n
                  Tre^n ca'i co^ cu`ng co`n co' ma(.t
                  Ti'nh gi` nga`y tha'ng, ti'nh gi` na(m?
                  Ngu+o+`i co`n ma('t sa'ng nhu+ sao sa'ng
                  Ta va^~n tho+ ddu`a giu+~a the^' gian
                  Co' kha'c gi` dda^u anh ba.n cu~
                  Nha('c gi` lo+~ bu+o+'c vo+'i sa cha^n
                  Ba`i Ha`nh ngu+o+`i vie^'t ta xin ho.a
                  DDe^? tha^'y mi`nh ye^u nu+o+'c Vie^.t Nam
                  Hoa`ng Ngo.c Lie^n o+i!  Da^n mu~ ddo?
                  Tha(ng tra^`m ngoa?nh la.i pho?ng bao la(m?

                                  Ha` Thu+o+.ng Nha^n
                   San Jose nga`y 12 tha'ng 11 na(m 2000

| Trang bi`a |
| DDa^`u trang |