Make your own free website on Tripod.com

Trang nha`
HOA`NG NGO.C LIE^Nhoangngoclien@juno\.com

Truye^.n Hoa`ng Ngo.c Lie^n

NU+O+'C CHA?Y HOA TRO^I


DDa~ nu+?a khuya ro^`i ma` chuo^ng ddie^.n thoa.i co`n reo\. Ba` chu? nha` ke^u gia` Me.o:

- O^ng gia`, la`m o+n nghe giu`m coi!

Ma(.c du` ddo^` a(n chu+a la`m xong, ba? va^~n ca(`n nha(`n:

- Gio+` na`y ma` ke^u re'o om so`m!

DDang theo do~i tra^.n bo'ng ro^? tre^n ma`n a?nh truye^`n hi`nh, gia` Me.o vo^.i nha^'c ma'y:

- A lo^!

Mo^.t gio.ng phu. nu+~ the the' be^n kia dda^`u gia^y:

- Pha?i ba'c Ba\... Me.o kho^ng?

- Xin lo^~i, to^i ddu+o+.c tie^'p chuye^.n vo+'i\...

Ngu+o+`i dda`n ba` cu+o+`i lo+'n:

- O^ng gia`, cha'u la` Cu'c dda^y!

Gia` ho?i la.i:

- Cu'c?

- Pha?i ro^`i\...

Gia` ra'ng bi`nh ti~nh:

- Thu+a ba`, to^i chu+a ha^n ha.nh ddu+o+.c quen ba`. Ga^`n nu+?a dde^m ro^`i, mo.i ngu+o+`i ca^`n ngu? dde^? la^'y su+'c so+'m mai co`n ddi\... ca^`y\...

- DDu+`ng ke^u cha'u la` ... ba`! Cha'u tha`nh thu+.c xin lo^~i vi` so+ y'. Hawaii mo+'i 5 gio+` chie^`u\. Vi` ba^'t ngo+` ddu+o+.c bie^'t so^' ddie^.n thoa.i va` ddi.a chi? cu?a ba'c, cha'u thie^.t vui ne^n vu+`a la`m ca hai ve^` la` ke^u ngay, que^n ca? ti'nh toa'n gio+` gia^'c. O^ng gia`, ... nghe te^n Cu'c ma` ba'c kho^ng nho+' con ga'i o^ng Ho^.i ddo^`ng Xua^n sao?

Gia` Me.o kho^ng tin va`o tai mi`nh. Kho^ng le~ dda^y la` ... ngu+o+`i a^'y:

- Co^ la` Cu'c Hoa?

- Da. pha?i!

- Kho^ng the^? na`o!

- Ba'c no'i gi`?

Gia` Me.o ra'ng bi`nh ti~nh:

- Cu'c Hoa, con ga'i o^ng ho^.i ddo^`ng Xua^n, nhu+ co^ no'i, dda~ so^'ng la.i sao?

Tie^'ng no'i, trong o^'ng nghe , ha. gio.ng:

- Ca? ba'c cu~ng tin la` cha'u dda~ bi. nu+o+'c bie^?n Vu~ng Ta`u cuo^'n tro^i ma^'t ti'ch a`?

Gia` chu+a bie^'t tra? lo+`i the^' na`o, thi` la.i nghe:

- Ba'c ddang o+? Mie^`n DDo^ng? Tie^?u bang na`o va^.y?

- Florida!

- Chu choa! Cha'u coi TV, tha^'y El Nino ta`n pha' mie^`n trung Florida, nhu+ng cho^~ ba'c cha('c kho^ng a?nh hu+o+?ng. Ma` tho^i, chuye^.n giu+~a chu'ng ta co`n da`i\. Cuo^'i tua^`n na`y, cha'u se~ vie^'t thu+ go+?i ba'c. Ba^y gio+` dde^? ba'c nghi?. Ma` ba'c chu+a ri` thai, va^~n co`n ddi ca^`y sao?

- DDo' la` no'i ma^'y ngu+o+`i trong nha` na`y, cho+' to^i gia` qua' ro^`i, My~ che^ dda^u the`m mu+o+'n nu+~a!

- Gu't nai o^ng gia`!

- Cha`o co^! Ca?m o+n co^ dda~ ke^u cho to^i\.

Buo^ng ma'y xuo^'ng, gia` Me.o co`n ba`ng hoa`ng vi` cuo^.c ddie^.n dda`m, dda~ nghe tie^'ng ba` chu? nha` ho'm hi?nh:

- Cha! O^ng gia` no'i chuye^.n vo+'i ba` na`o ma` coi bo^.... mu`i du+~ va^.y?

La`m bo^. la~ng tai, gia` kho^ng tra? lo+`i, cha(m chu' coi tie^'p tra^.n dda^'u tre^n ma`n a?nh nho?. Nhu+ng dda^`u o'c gia` ddang hi`nh dung khuo^n ma(.t co^ ga'i na(m xu+a, va` nhu+~ng hi`nh a?nh cu~ la^`n lu+o+.t hie^.n ra trong tri' nho+' dda~ nhie^`u ma^'t ma't cu?a gia`...

Kha'ch co' di.p ddi qua thi. tra^'n Long An, i't ngu+o+`i kho^ng dde^? y' to+'i ca(n nha` lo^`ng kie^'ng ven ddu+o+`ng. DDa^y la` mo^.t Pho`ng Tho^ng Tin kha' ... ha^'p da^~n.

Ne^'u kha'ch du+`ng cha^n la.i i't phu't, va`o khoa?ng ban chie^`u, thu+o+`ng tha^'y mo^.t thie^'u nu+~ ngo^`i tru+o+'c ma'y vi a^m. Co^ ga'i ddang ddo.c mo^.t ba?n tin ddi.a phu+o+ng. Ma^'y cha`ng trai la^n ca^.n tu+`ng bi. ngu+o+`i dde.p mang te^n Ba.ch Cu'c - ma` ba` con thu+o+`ng ke^u ba(`ng ni't ne^m Cu'c Hoa - na`y thu hu't, khie^'n nhie^`u ke? da.i kho+` tu+`ng tro^`ng ca^y si ven quo^'c lo^. 4!

Cu'c Hoa la` con ga'i u't cu?a Ho^.i DDo^`ng Xua^n. Tu+` nga`y ba` ho^.i ddo^`ng tha^'t lo^.c, o^ng chu+a tu.c huye^`n nhu+ pha^`n ddo^ng ca'c vi. tai to ma(.t lo+'n kha'c. Bo+?i o^ng vo^'n la` ngu+o+`i kho' ta'nh. Trong khi cho+` ddo+.i kie^'m ddu+o+.c mo^.t ba`... mo^n dda(ng, ho^. ddo^'i, dde^? tro^ng coi sa?n nghie^.p va` ddu? ca'c ddie^`u kie^.n mang danh...ba` Ho^.i ddo^`ng Xua^n, o^ng da`nh tho+`i gian cha(m bo'n ca^y ca?nh va` ho`n non bo^. trong khu vu+o+`n co' nhie^`u bonsai quy' hie^'m. Vi` ddu+o+.c cha nuo^ng chie^`u, Cu'c Hoa dda~ bo? ngang ho.c tri`nh dde^. nhi., ha(m ho+? tham gia co^ng ta'c cu?a Pho`ng Tho^ng Tin thi. xa~, vi` ham vui!

Cu`ng vo+'i khuo^n ma(.t de^~ thu+o+ng, ma'i to'c da`i o'ng a?, Cu'c Hoa co`n co' gio.ng xu+o+'ng ngo^n , thu hu't kha' ddo^ng ngu+o+`i nghe\. Va`o nhu+~ng buo^?i truye^`n thanh ban chie^`u, tu+` ma^'y chie^'c loa ma('c tre^n bo^'n go'c ma'i Pho`ng Tho^ng Tin, pha't ddi ba?n tin ha`ng nga`y cu?a thi. xa~, co' gio.ng ngo.t nga`o cu?a Cu'c Hoa, khie^'n nhie^`u cha`ng trai tro^`ng ca^y si suo^'t buo^?i!

Dinh la` mo^.t trong so^' nhu+~ng cha`ng trai a^'y\. Tu+` khi bi. tie^'ng se't ti`nh ye^u dda'nh cho choa'ng va'ng, Dinh kho^ng suy ti'nh thie^.t ho+n, da'm na(n ni? o^ng ba` tha^n xin cu+o+'i Cu'c Hoa la`m vo+.!

Ba ma' Dinh thu+o+ng con, ne^n dda~ nho+` mai mo^'i lo lie^.u vie^.c na`y, ma(.c du` o^ng ba` cu~ng du+ bie^'t la` kho' lo`ng rinh ddu+o+.c co^ con ga'i U't cu?a o^ng ho^.i ddo^`ng ve^` la`m da^u nha` mi`nh. Qua? nhie^n, vu+`a nghe ba` mai ngo? lo+`i, o^ng Xua^n cu+o+`i nga^'t:

- Bo^. he^'t chuye^.n do+~n ro^`i sao, ba` Sa'u! To^i dda^u the^? la`m sui vo+'i ho. ddu+o+.c?

Ngu+o+`i lo+'n kho^ng hoa`n tha`nh ta^m nguye^.n cu?a ddo^i tre?, thi` chu'ng... hoa`n tha`nh cho nhau va^.y! Di~ nhie^n la` hoa`n tha`nh ... le'n lu't. Sau khi ga.o dda~ na^'u tha`nh co+m, Dinh le^n ddu+o+`ng tri`nh die^.n tru+o+`ng Bo^. Binh Thu? DDu+'c. Va` mo^.t buo^?i sa'ng mu`a thu, o^ng ho^.i ddo^`ng Xua^n ba^'t ngo+` pha't hie^.n ra la`, co^ con ga'i cu+ng nhu+'t cu?a o^ng dda~ kho^ng ve^` nha` ho^`i dde^m! Tuy no'ng ruo^.t vo^ cu`ng, nhu+ng o^ng va^~n giu+~ ddu+o+.c bi`nh ti~nh.

Sau i't phu't suy nghi~, o^ng ke^u tha`ng nho? ngu+o+`i la`m - kie^m luo^n ta`i xe^' - le^n da.y vie^.c:

- Ta'm! Ma`y qua tie^.m o^ng Ba ...

Tha(`ng nho? mau ma('n:

- Da. bie^'t! O^ng Ba Me.o chu? tie^.m sa'ch ba'o be^n kia ca^`u\. - Gio?i! Ma`y dda'nh xe to+'i, no'i o^ng ho^.i ddo^`ng xin mo+`i O^ng Ba co' ra?nh qua du`ng tra`. Ne^'u ddu+o+.c thi` cho+? o^?ng qua luo^n.

- Da.!

Giao ti`nh giu+~a gia` va` ho^.i ddo^`ng Xua^n tuy kho^ng tha('m thie^'t nhu+ng va^~n giu+~ ddu+o+.c ha?o ca?m. Gia` chi.u su+. bo^.c tru+.c, tha(?ng tha('n cu?a ho^.i ddo^`ng Xua^n va` cu~ng ddu+o+.c o^ng na`y coi tro.ng vi` i't ra, gia` cu~ng la` ngu+o+`i hie^?u bie^'t, co' the^? dda('c y' mo^~i la^`n trao ddo^?i quan ddie^?m ve^` mo^.t va^'n dde^` na`o ddo'. Tho^ng thu+o+`ng, gia` tra'nh kho^ng to+'i nha` ho^.i ddo^`ng Xua^n., sau mo^.t la^`n dde^'n phu'ng ddie^'u ba` vo+. o^?ng tha^'t lo^.c ma^'y na(m ve^` tru+o+'c. Gia` con nho+', trong tang quye^'n, co`n co' ba` ngoa.i Cu'c Hoa tu+` So'c Tra(ng le^n; ngu+o+`i em trai ba` ho^.i ddo^`ng va` vo+. la`m a(n be^n Pnom-Pe^nh qua; di` du+o+.ng cu?a Cu'c Hoa tu+` Ba` Ri.a to+'i\... DDo' la` la^`n dda^`u, gia` ga(.p nhu+~ng ngu+o+`i na`y\. Ho. ha`ng be^n ho^.i ddo^`ng Xua^n chi? co`n va`i ba gia ddi`nh ma` gia` dda~ quen tu+` la^u\.

Sau ddo', hai ngu+o+`i chi? ga(.p nhau chuye^.n tro` trong nha` ha`ng Mekong phi'a be^n kia ddu+o+`ng, ddo^'i die^.n vo+'i cu+?a ha`ng sa'ch ba'o “Tu+o+ng Lai” cu?a gia`. Mo^~i la^`n gia` cho+.t tha^'y chie^'c xe traction quen thuo^.c dda^.u vo^ Mekong Par-king, thi` chi? i't phu't sau, the^' na`o ho^.i ddo^`ng Xua^n cu~ng ne^.n ddo^i gia^`y dde^' da “co^.p co^.p”, vo^ ke'o gia` qua be^?n no'i\... do'c.

Nhu+ng bu+~a nay ho^.i ddo^`ng Xua^n cho mo+`i gia` to+'i bie^.t thu+. “Kim Thu”, ha^?n pha?i co' chuye^.n gi` kha'c thu+o+`ng.

Vu+`a xuo^'ng xe, gia` dda~ tha^'y ho^.i ddo^`ng Xua^n cho+` sa(~n tru+o+'c the^`m nha`, nie^`m no+?:

- Anh Ba!

Gia` cu+o+`i theo:

- Co' chuye^.n chi ma` long tro.ng va^.y, anh Ho^.i DDo^`ng? Chu? nha` na('m tay kha'ch ra cu`ng ngo^`i tre^n ta^'m ba(ng dda', ga^`n chie^'c ba`n dde^? sa(~n khay tra`:

- Di~ nhie^n la` co', mo+'i da'm thi?nh.... qua^n su+ qua dda(.ng la~nh gia'o\.

Ro't tra` ra hai ly “gan ga`” bo'ng loa'ng, ho^.i ddo^`ng Xua^n no'i:

- Anh Ba du`ng tra`. To^i ddang ro^'i tri' vi` con nho? ddi tu+` tru+a qua, to+'i gio+` na`y va^~n chu+a ve^`!

- Cha'u co' cho ai hay la` ddi dda^u kho^ng?

- Tho^ng thu+o+`ng, no' chi? ra Pho`ng Tho^ng Tin va` ve^` nha` tru+o+'c 19 gio+`. Kho^ng bao gio+` va('ng ma(.t qua dde^m. To^i lo qua'.

- Anh dda~ cho ddi kie^'m o+? ma^'y nha` ba` con, be` ba.n chu+a? Co' the^? cha'u qua cho+i, ro^`i ham vui o+? la.i vo+'i chi. em kho^ng chu+`ng. No' lo+'n ro^`i ma`, anh!

Ho^.i ddo^`ng Xua^n la('c dda^`u:

- Chi'nh vi` no' dda~ lo+'n ma` to^i lo\. DDa^u co' bao gio+` no' bo? nha` ddi ca? dde^m ma` kho^ng cho to^i hay\.

Gia` cho+.t nghi~ ra mo^.t ddie^`u gi` ddo', nhu+ng la.i tha^'y kho^ng tie^.n no'i ra\. Gia` chuye^?n y' nghi~ tha`nh mo^.t ca^u ho?i kha'c: - Co' the^? na`o, cha'u Cu'c Hoa theo ba.n le^n Sa`i Go`n coi ha't bo'ng ro^`i vi` ly' do ba^'t kha? kha'ng na`o ddo' ma` chu+a ve^` to+'i?

Ho^.i ddo^`ng Xua^n tho+? da`i:

- DDu+o+.c va^.y cu~ng mu+`ng. To^i e co`n co' ly' do kha'c, quan tro.ng ho+n nhie^`u!

Gia` chu' y' nhi`n chu? nha`:

- Anh muo^'n no'i?

- Anh bie^'t chuye^.n tha(`ng con o^ng tha^`y gia'o Quy`nh cho+'? - To^i co' nghe, o^ng ba? muo^'n no'i Cu'c Hoa cho tha(`ng Dinh. Nhu+ng no' vo^ qua^n ddo^.i ro^`i ma`!

- Bo+?i va^.y!

Gia` to? ve? chu+a hie^?u:

- Va^.y\...

Ho^.i ddo^`ng Xua^n tu+.a lu+ng ra tha`nh ghe^':

- Ca'ch dda^y i't bu+~a, con nho? da'm... ha(m to^i, la` ne^'u kho^ng cho chu'ng la^'y nhau, no' se~ khie^'n to^i pha?i ho^'i tie^'c! Trong lu'c no'ng gia^.n, to^i ta't tai cha'u va` sa(~ng gio.ng: “Ba kho^ng ddo+`i na`o la`m sui vo+'i o^ng ba` tha`y gia'o, vi` sao, ha(?n con dda~ ro~. Ho+n nu+~a, tha(`ng Dinh dda^u co' ddo^~ dda.t gi` bo+?i kho^ng co' chi'. DDa^.u tu' ta`i xong, no' dda^u theo le^n dda.i ho.c! Ba kho^ng ga? con cho no', la` vi` muo^'n to^'t cho con tho^i!” Con nho? vu`ng va(`ng cha.y ra ngoa`i vu+o+`n ngo^`i kho'c. No' co`n con ni't, to^i dda^u dde^? y' lo+`i no' ha(m! Ba^y gio+` nghi~ la.i, to^i so+. no' la`m lie^`u!
Gia` gio+ tay:

- To^i dda~ ro~ ta^m tra.ng cu?a anh hie^.n nay\. To^'t ho+n he^'t, pha?i ddi ti`m cha'u, ba(o+.ng mo.i ca'ch.

- La`m ru`m beng sao?

- Chu+a ca^`n la`m ru`m beng. Nhu+ng co' the^? dda(.t ra nhie^`u gia? thuye^'t ro^`i la^`n manh mo^'i theo\.

- Ti? du.?

- Thu+' nhu+'t: Cu'c Hoa co`n quanh qua^?n trong thi. xa~ na`y\. Anh va` ngu+o+`i nha` chia nhau ddi do` tin, o+? nhu+~ng no+i cha'u thu+o+`ng lui to+'i\. Thu+' hai: No' co' the^? ve^` ca^`u cu+'u ba` Ngoa.i hoa(.c theo be` ba.n ddi Sa`i Go`n, Vu~ng Ta`u\... ? Anh la^.p tu+'c cho ngu+o+`i ra do` ho?i ma^'y tra.m xe ddo` ddi lu.c ti?nh, mie^`n ddo^ng... coi no' co' mua gia^'y xe ddi dda^u kho^ng? DDi.a phu+o+ng na`y, ai kho^ng bie^'t con ga'i anh?

Ho^.i ddo^`ng Xua^n vui mu+`ng:

- Ca?m o?n anh ma'ch nu+o+'c. To^i thie^.t ro^'i tri', kho^ng nghi~ ra ddu+o+.c.

Gia` ca^`m chung tra`, uo^'ng mo^.t ho+'p ro^`i ddu+'ng le^n: - To^i ve^` cho anh lo lie^.u\. Ca^`u mong anh so+'m kie^'m ddu+o+.c cha'u\.

Thie^.t may, co' mo^.t tra.m ba'n ve' xe ddo` cu?a ha~ng Minh Trung cho hay la` Cu'c Hoa mua gia^'y xe ddi Ba` Ri.a tru+a ho^m qua! DDu+o+.c tin, ho^.i ddo^`ng Xua^n bie^?u ta`i xe^' dda'nh xe ddi ngay la^.p tu+'c. Xe ngu+ng la.i gia^y la't tru+o+'c sa.p ba'o, ddu? dde^? ho^.i ddo^`ng Xua^n no'i vo+'i gia`:

- To^i pha?i ddi Mie^`n DDo^ng. Tre^n ddu+o+`ng ve^`, se~ ghe' anh. Gia` ddo^. chu+`ng nhie^`u la('m la` mo^.t tua^`n, the^' na`o ho^.i ddo^`ng Xua^n ve^` ngang qua\. Nhu+ng ca`ng mong, ca`ng ma^'t. Rie^'t ro^`i co^ng vie^.c lu bu, gia` cu~ng kho^ng nho+' tho+`i gian qua dda~ bao la^u\. Cho dde^'n mo^.t buo^?i chie^`u, chie^'c traction quen thuo^.c, tu+` Sa`i Go`n ddo^? ve^`, ngu+ng la.i be^n kia ddu+o+`ng. Gia` tho+? pha`o\. va^.y la` sa('p co' tin mo+'i\. Nhu+ng ngu+o+`i xuo^'ng xe kho^ng pha?i ho^.i ddo^`ng Xua^n, ma` la` anh Ta'm ta`i xe^'. Ta'm ra?o bu+o+'c qua ngay:

- O^ng Ba! O^ng Ho^.i DDo^`ng ddu+a co^ Cu'c Hoa qua be^n Nam Vang ro^`i\. Cha'c o^?ng co`n o+? la.i y`nha` ngu+o+`i em vo+. i't la^u\. Con ve^` tru+o+'c coi chu+`ng nha`. Khi na`o o^?ng nha('n tin, se~ qua ddo'n sau\. Con ghe' qua cho o^ng Ba hay va^.y tho^i\.

Gia` kho^ng hie^?u ta.i sao su+. vie^.c la.i die^~n tie^'n nhu+ va^.y, nhu+ng ngo' bo^. anh cha`ng ta`i xe^' na`y kho^ng muo^'n gia?i thi'ch the^m, ne^n gia` cu~ng chi? ga^.t dda^`u\.

Cho dde^'n khi trong thi. tra^'n na`y co' nguo^`n tin “ri? tai”, cho hay la` Ty Ca?nh Sa't Vu~ng Ta`u dda~ lu+o+.m ddu+o+.c tre^n Ba~i Sau, bo^. ddo^` ta('m co' the^u te^n Cu'c Hoa, ta^'m ca(n cu+o+'c bo.c nhu+.a mang te^n Tru+o+ng Thi. Ba.ch Cu'c cu?a na`ng dde^? trong chie^'c bo'p da ca' sa^'u! Du+ lua^.n cho ra(`ng co^ ga'i dda~ thie^.t ma.ng tre^n bie^?n. Sau ddo', nghe dda^u tha^n nha^n Cu'c Hoa dda~ dde^'n nha^.n la.i ca'c di va^.t no'i tre^n. Nhu+ng ddo' du` sao cu~ng chi? la` nhu+~ng tin ddo^`n.

Theo ho^.i ddo^`ng Xua^n, sau khi tu+` Nam Vang tro+? ve^` cho hay, thi` o^?ng dda~ ti`m ga(.p con ga'i ta.i nha` ngu+o+`i em vo+. trong khu cho+. Ba` Ri.a\. Vi` so+. con la`m ba^.y, o^?ng dda~ ddu+a Cu'c Hoa qua Pnom-Pe^nh , o+? nha` ngu+o+`i em trai vo+. dde^? ddi ho.c la.i\. Trong ca^u chuye^.n rie^ng tu+ ho^.i ddo^`ng Xua^n co`n cho gia` hay the^m la`, tru+o+'c khi to+'i Vu~ng Ta`u, o^?ng cu~ng dda~ ghe' tru+o+`ng Bo^. Binh Thu? DDu+'c, ho?i Dinh coi Cu'c Hoa co' ghe' tha(m y kho^ng? Nhu+ng anh cha`ng tha^'t ti`nh na`y to? ra nga.c nhie^n khi ddu+o+.c ho?i nhu+ va^.y\. DDie^`u na`y khie^'n o^?ng an ta^m, tie^'p tu.c cuo^.c ha`nh tri`nh.

Du` sao thi` ca'ch gia?i thi'ch cu?a ho^.i ddo^`ng Xua^n cu~ng kho^ng o^?n. Thie^n ha. va^~n cho ra(`ng Cu'c Hoa dda~ ti`m ca'i che^'t vi` kho^ng ddu+o+.c cu`ng Dinh chung so^'ng. Nha^'t la` sau ma^'y na(m kho^ng tha^'y Cu'c Hoa ve^` tha(m cha, ngu+o+`i ta ca? quye^'t la` co^ na`ng kho^ng co`n nu+~a\. Nhu+ng vi` tra'nh tie^'ng, ho^.i ddo^`ng Xua^n dda~ gia^'u su+. tha^.t qua' phu~ pha`ng na`y!

Gia` cu~ng tin la` Cu'c Hoa dda~ thie^.t ma.ng, hoa(.c vi` tai na.n khi ta('m bie^?n, hoa(.c vi` quye^n sinh.

Tho`i gian sau na`y, cho dde^'n nga`y 30 tha'ng 4 na(m 1975, ho^.i ddo^`ng Xua^n cu~ng i't khi ghe' nha` ha`ng Mekong dde^? cu`ng gia` no'i do'c nhu+ tru+o+'c.

DDa^`u tha'ng 5 DDen, gia` qua DDa?o va` sau ddo' co' ma(.t ta.i Florida cho dde^'n nga`y nay\.

Vi` tin ra^`ng Cu'c Hoa dda~ che^'t, ne^n khi nghe ddie^.n thoa.i co' ngu+o+`i tu+. xu+ng la` Cu'c Hoa, la.i no'i ro~ ra`ng la` con ga'i o^ng ho^.i ddo^`ng Xua^n nga`y xu+a, mo^'i khie^'n gia` thao thu+'c dde^m ddo', ha^`u nhu+ kho^ng ngu?!

* Honolulu ..... 1998

Kg Ba'c Ba,

Cha'u xin lo^~i dda~ la`m gia` nga.c nhie^n, khi nghe cha'u phone va`o dde^m dda^`u tua^`n.

Cha'u to'm ta('t ca^u chuye^.n nga`y xu+a cho ba'c ro~. Vi` ne^'u ke^? chi tie^'t, se~ ra^'t da`i\. Ma` cha'u thi` la`m bie^'ng vie^'t thu+ la('m, ba'c a`.

Sau na`y, cha'u ddu+o+.c ga(.p ngu+o+`i quen, ne^n nghe ddu? ca'c chuye^.n ve^` su+. ra ddi cu?a cha'u, ca? ca'ch gia?i thi'ch cu?a o^ng gia` cha'u va` lo+`i ddo^`n dda.i cu?a ba` con Long An. Ba'c kho^ng bao gio+` tu+o+?ng tu+o+.ng ddu+o+.c la`, mo.i chuye^.n dde^`u do chu'ng cha'u - di~ nhie^n la` Dinh va` cha'u - ba`y dda(.t dde^? qua ma(.t o^ng gia` cha'u\. Cu'c Hoa kho^ng la` na.n nha^n cu?a bie^?n, cu?a Nu+o+'c Cha?y, Hoa Tro^i nhu+ trong tie^?u thuye^'t “La.c Hoa, Luu Thu?y” na`o ddo'. cu?a ngu+o+`i Trung Hoa\. La.i cu~ng kho^ng ddu+o+.c ha^n ha.nh “di ta?n” qua xu+' Chu`a Tha'p o+? nha` ca^.u mo^. cha'u\. Cu'c Hoa cu?a ba'c o+?... nha` di` du+o+.ng cha'u cho dde^'n nga`y “cha`ng” ma~n kho'a va` ddu+a “na`ng” ve^`... dinh! Bu+~a ba cha'u to+'i, vu+`a thoa'ng tha^'y chie^'c xe quen thuo^.c, cha'u vo^.i tro^'n trong pho`ng rie^ng cu?a di` cha'u cho to+'i khi ba cha'u ddi Vu~ng Ta`u, tie^'p tu.c kie^'m cha'u\. Do nhie^`u su+. may ma('n, Dinh ddu+o+.c phu.c vu. ta.i Tie^?u Khu Bie^n Ho`a va` chu'ng cha'u dda~ di ta?n tru+o+'c nga`y 30 tha'ng Tu+, cu`ng vo'A^i tro.n ve.n gia ddi`nh di` du+o+.ng cha'u\.

Nhu+ng ba na(m tru+o+'c dda^y, Dinh dda~ bo? cha'u, sau mo^.t tai na.n xe ho+i! DDu'ng nhu+ lo+`i mo^.t Ba` Tha^`y tu+`ng xu? que? cho cha'u - khi co`n o+? Vie^.t Nam -, ra(`ng: “Co^ ra^'t may trong qua' khu+', la.i ddu+o+.c ha.nh phu'c trong tu+o+ng lai ga^`n, nhu+ng ve^` sau, co^ se~ kho^ng ddu+o+.c suo^ng se? nu+~a\. Vi` co^ dda~ tu+`ng pha.m la^`m lo^~i lo+'n. So^' co^ to^?ng qua't la` nhu+ va^.y ddo'!”.

Ba'c Ba!

Sau khi ma^'t Dinh, cha'u mo+'i hie^?u, la^`m lo^~i lo+'n cu?a cha'u, la` dda~ pha.m to^.i ba^'t hie^'u, khi bo? nha` ra ddi, la.i ga.t ca? cha mi`nh, khie^'n o^ng ddau lo`ng va` chi.u nhie^`u he^. lu.y vi` ddu+'a con ga'i na`y! Cha'u co`n pha?i tu tha^n, la`m la`nh nhie^`u nu+~a, dde^? ho^`i hu+o+'ng co^ng ddu+'c cho ba cha'u\. Ba'c co' hay la` ba cha'u tha^'t lo^.c ta.i Long An na(m 1985 chu+a? Cha'u ki'nh tha(m va` chu'c ba'c ma.nh an. Cha'u ra^'t mong se~ co' nga`y bay to+'i Florida tha(m ba'c. DDe^? ba'c co`n ga(.p la.i Cu'c Hoa nga`y xu+a\. No' va^~n co`n so^'ng nha(n, cho+' kho^ng la` ... “Nuo+'c Cha?y, Hoa Tro^i” nhu+ ba'c va` ba` con xu+' mi`nh .tu+`ng.. nghe lo+`i ddo^`n dda.i!

Cha'u cu?a ba'c

Tru+o+ng Thi. Ba.ch Cu'c tu+'c Cu'c Hoa\.

Hoa`ng Ngo.c Lie^n

| Trang bi`a |
| DDa^`u trang |