Make your own free website on Tripod.com

Trang nha`
HOA`NG NGO.C LIE^Nhoangngoclien@juno\.com

Tho+ Hoa`ng Ngo.c Lie^n 

     Nga`n Na(m Su`ng Ba'i   

(Tha^n Ta(.ng Ye^n Tu+? Cu+ Si~ Tra^`n DDa.i Sy~)
 

... Ba To`a cho't vo't dda^`u non,
Nga`n thu su`ng ba'i ha~y co`n kho'i hu+o+ng...
... DDu+o+`ng ma^y sa(~n ba^.c bu+o+'c le^n,
Ro~ ra`ng la(ng mie^'u Me. Tie^n, Cha Ro^`ng...
(DDa.i Nam Quo^'c Su+? Die^~n Ca)

...Hoa Hue^. tra('ng tu+. to`a cao Quo^'c To^?
Bo^~ng ddo^?i ma`u va`ng u'a na('ng binh d-ao!
Nhu+~ng bo^ng ga.o tu+` ru+`ng xanh ru+.c ddo?
Ta? to+i ta`n theo gio' loa.n phu+o+ng nao?!...
(HNL. 1961)
 

Hi`nh a?nh Me. Tie^n in tre^n va'ch dda',
Cha Ro^`ng la^~m lie^.t da'ng Thie^n Tha^`n.
DDu+o+`ng ma^y hu+o+ng kho'i nga`n hoa la',
Ba'ch Vie^.t muo^n ddo+`i co~i Li~nh Nam.

Tra(m Con thuo+? le^n Ru+`ng, Xuo^'ng Bie^?n,
Ga^y du+.ng Co+ DDo^`, mo^.t gia?i Giang San.
Ro^`i cha'u cha('t ma~i noi gu+o+ng Quo^'c To^?,
Lu+u truye^`n Le^~ Tri', tra?i ro^.ng Nghia~ Nha^n.

Bao Lie^.t Nu+~, Anh Hu`ng, cho^'ng thu`, giu+~ Nu+o+'c
Ba` Trie^.u, Ba` Tru+ng, Nha` Ly', Nha` Tra^`n...
Ghi nhu+~ng trang su+? sa'ng ngo+`i, uy du~ng,
Giu+~ vu+~ng non so^ng, cha(.n ddu+'ng Ba('c Xa^m.

Truye^`n tho^'ng ve? vang no`i gio^'ng Vie^.t
Va^~n lu+u  truye^`n ga^`n na(m nga`n na(m.
DDa^'t Nu+o+'c To^? Tie^n muo^n ddo+`i ba^'t die^.t
 Va^~n tru+o+`ng to^`n cu`ng tro+`i bie^?n DDo^ng Nam.

Nhu+ng the^' ky? Hai Mu+o+i, na?y sinh loa`i Quy? Du+~
DDem lu+?a A^m Ma thie^u ddo^'t Du+o+ng Tra^`n!
Chu'ng dda`o ta.o mo^.t ba^`y d-e^. tu+?
Que^n To^? Tie^n, do`ng gio^'ng Vie^.t Nam!

Chu'ng lo+'n tie^'ng ho^ ha`o ddoa`n ke^'t
Trong dda^'u tranh cho^'ng Pha'p chi'n  na(m
Chu'ng sa't ha.i ngu+o+`i quo^'c gia ye^u nu+o+'c
Vi` kho^ng tho+` To^? kha'c: Ma'c Le^ Nin!

Chu'ng tra('ng tro+.n chia ddo^i dda^'t nu+o+'c
Pha?n bo^.i ddo^`ng ba`o, chia cha'c vo+'i ngoa.i nha^n.
Chu'ng pha't ddo^.ng dda^'u tranh giai ca^'p
Ga^y oa'n thu` ddi.a chu? vo+'i no^ng da^n

Ca? mie^`n Ba('c nu'i xu+o+ng, so^ng ma'u
Nhu+~ng a'n tu+? hi`nh, nhu+~ng a'n chung tha^n.
Bie^'n no+i o+?  tha`nh pha'p tru+o+`ng tra?m quye^'t
Tha`nh thi.,  ruo^.ng ddo^`ng kho^ng mo^.t cho^'n bi`nh an

Ca? tra(m nga`n ngu+o+`i bi. quy la` cu+o+`ng ha`o, d-i.a chu?
Du` ruo^.ng ca^`y chi?  ma^'y bu+o+'c cha^n!
Ca? tra(m nga`n ngu+o+`i bi. mang danh a'c o^n, tri' phu'
Nga^.p dda^'t  tro+`i tang to'c, ly tan!

Cuo^'i na(m Sa'u Mu+o+i, chu'ng ddem qua^n vu+o+.t tuye^'n
Ngu.y ta.o chie^u ba`i "Gia?i Pho'ng Mie^`n Nam".
Chu'ng dda(.t dde^? va` ti`m no+i ra ma('t
Chi'nh phu? ma cho bo.n tay cha^n!

Chu'ng phi?nh ga.t ddo^`ng ba`o, do^'i lu+`a quo^'c te^':
- "Ngu+o+`i Mie^`n Nam Tu+. DDo^.ng Ra Qua^n!"
Chu'ng nu+o+'ng tuo^?i xanh trong "Chie^'n Tranh Cho^'ng My~"
Trong na^'u thi.t no^`i da, huynh dde^. tu+o+ng ta`n!

Hie^.p ddi.nh Ba Le^ co`n chu+a ra'o mu+.c
Chu'ng dda~ "To^?ng Tie^'n Co^ng"  na(m Ba?y Mu+o+i La(m
Cu+o+~ng chie^'m Mie^`n Nam trong Tha'ng Tu+ DDen tu+'c tu+o+?i, 
Chu'ng tu+. ha`o "DDa.i Tha('ng Mu`a Xua^n!" 

Co^ng da^n Vie^.t tu+`ng ne^'m mu`i Co^.ng Sa?n
Kho^ng muo^'n ddo+`i co+ cu.c la^`m than
Ne^n vu+o+.t thoa't ca? d-u+o+`ng ru+`ng, d-u+o+`ng bie^?n.
Cho^'n que^ ngu+o+`i ha~y ta.m dung tha^n.

Bie^'t ra ddi la^`n na`y, kho' lo`ng tro+? la.i
Mong mo^.t co+ may thoa't kho?i tu+? tha^`n!
Ma` lo+'p lo+'p va^~n ngu+o+`i ddi ti`m co~i so^'ng
Che^'t co`n ho+n trong ddi.a ngu.c tra^`n gian!

Ho+n 20 na(m qua, bo.n "ddi?nh cao tri' tue^."
Lu~ tu+. xu+ng la` dda^`y to+' nha^n da^n
Tru'c ru+`ng kho^ng ghi he^'t to^.i
Vung ddao die^.t chu?ng, ta`n pha' giang san

Lu+o+`ng ga.t mo.i ngu+o+`i, ho^ ha`o ddo^?i mo+'i
Va^~n ngo'n nghe^` bi.p bo+.m, ba'n re? lu+o+ng ta^m
Cho+. chie^`u thi. phi, lu+o+`ng thu+ng tra'o dda^'u
Va`ng, DDo^ La nhe't cha(.t tu'i tham

Tra^ng tra'o mu'a may, co' ha`ng ra`o ba?o ve^.
Giu+~ ma~i ngai va`ng ba(`ng ma^.t vu., co^ng an
Lu+o+'i bu?a va^y bo^'n phu+o+ng cha(`ng chi.t
Ngoa`i hay trong gia^y ke~m cu~ng tu` giam.

Kho^ng lua^.t pha'p, trung u+o+ng thua co+ so+?
DDa?ng uy? ti?nh, tha`nh la` mo^.t su+' qua^n.
Chu'ng tung hoa`nh the^' na`o cu~ng d-u+o+.c
Chi'nh quye^`n a(n cu+o+'p, ba(ng dda?ng gian tham.

Ho+n hai mu+o+i na(m chu'ng ra tay vo+ ve't,
Cho Ba('c Nam nghe`o ddo'i bi`nh qua^n!
Chu'ng bie^'n toa`n da^n tha`nh kho^'n kho^?
So^'ng ddo.a dda^`y cu`ng cu+.c tra^`n gian!

Chu'ng ba'n dda^'t, ba'n ru+`ng, ca'i gi` cu~ng ba'n
Lao no^ ba'n su+'c, em be' ba'n da^m!
Thoa('t cho^'c chu'ng bie^'n tha`nh nhu+~ng te^n Tu+ Ba?n DDo?
Cha(?ng ne^` chi to^.i a'c chu'ng kho^ng la`m!

Cu~ng cu~ng ho^ ha`o tu+` nay ddo^?i mo+'i
Kinh te^' thi. tru+o+`ng, ngoa.i quo^'c la`m a(n.
Cu~ng tuye^n bo^' co' tu+. do, da^n chu?!
Tu+. Do va`o tu` va` da^n chu? ddie^'c, ca^m!

Chu'ng xoay hu+o+'ng, du`ng tra(m phu+o+ng nga`n ke^'
Hi' hu+?ng d-u+o+.c bang giao, "thu` cu~" cu~ng o^m cha^n!
Va` mo+ tu+o+?ng cho+` tin "To^'i Hue^. Quo^'c"
Du` pha?i cu'i dda^`u na(n ni?, na`i van!

Nhu+~ng tha?m ca?nh nga`y xu+a kho^ng tu+o+?ng co'
DDang ha`ng nga`y nhi`n tha^'y o+? Vie^.t Nam!
Xin tha`nh ki'nh tri`nh le^n, xin Quo^'c To^?
DDoa'i thu+o+ng cho ha^.u the^' ddu+o+.c ho^`ng a^n!

Cho Ba^`y Quy? thoa't thai ve^` Ho?a Ngu.c,
Tra? Non So^ng cho da^n to^.c Vie^.t Nam
Cho lu~ con tu+` na(m cha^u, bo^'n bie^?n
Nhi`n la.i Que^ Hu+o+ng, ga(.p la.i ngu+o+`i tha^n.

Cuo^.c So^'ng Con Ngu+o+`i Tu+. Do Da^n Chu?
Ta'i Thie^'t So+n Ha` To^.c Vie^.t Tro+`i Nam.
Do`ng gio^'ng Me. Tie^n Cha Ro^`ng va.n thuo+?
Ki'nh Tho+` Quo^'c To^?, Su`ng Ba'i Nga`n Na(m. 

Gio^~ To^? Vie^.t Li.ch 4875
Hoa`ng Ngo.c Lie^n

| Trang bi`a |
| DDa^`u trang |