Make your own free website on Tripod.com

Trang nha`
HOA`NG NGO.C LIE^Nhoangngoclien@juno\.com

Truye^.n Hoa`ng Ngo.c Lie^n 

Nha^n Na(m Ro^`ng, ke^? the^m ve^`
Co^' Thu+o+.ng To.a Thanh Long

"Nha` Su+ Cu?a To^i" dda~ be^nh vu+.c "O^ngCha Nghie^u" nhu+ the^' na`o?Hay la` "Nha` Su+ Cu?a To^i" dda~ pha?i la`m "kie^?m ddie^?m" Ru't Kinh Nghie^.m ve^` vie^.c Nga`i lie^.ng chie^'c me^`n ddo? cho mo^.t thanh nie^n "da^n to^.c"!
DDe^? Tu+o+?ng nie^.m "Nha` Su+ Cu?a To^i"
Ca^`u chu'c Nga`i so+'m sie^u tha(ng La.c Quo^'c.
Hoa`ng Ngo.c Lie^n

 Bu+~a to^i ra ma('t sa'ch ta.i Orlando, cu+.u DDa.i Ta' Nguye^~n Quo^'c Quy`nh, Ho^.i Tru+o+?ng Ho^.i Cao Nie^n Orlando va` Vu`ng Phu. Ca^.n, co' nha('c to^i la` ba`i "Nha` Su+ Cu?a To^i" (NSCT) trong cuo^'n ta.p va(n "Vie^n DDa.n Cuo^'i Cu`ng" co`n thie^'u nhie^`u chi tie^'t. To^i ca?m o+n cu. Quy`nh va` hu+'a la` nha^n di.p Ta^n Nie^n Canh Thi`n (y2k) tu+'c Na(m Ro^`ng dda^`u thie^n nie^n ky? mo+'i, to^i se~ ke^? the^m ve^` nhu+~ng ca^u chuye^.n ta.i Tra.i "ca?i ta.o" Thanh Phong, huye^.n Nhu+ Xua^n, ti?nh Thanh Ho'a\.
Cu. Nguye^~n Quo^'c Quy`nh va` ke? vie^'t ba`i na`y dde^`u co' nhie^`u ky? nie^.m ta.i dda^y, nha^'t la` vo+'i co^' Thu+o+.ng To.a Thi'ch Thanh Long, nguye^n Gia'm DDo^'c Nha Tuye^n Uu`y Pha^.t Gia'o Qua^n Lu+.c Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a\.

So+? di~ ba`i NSCT thie^'u mo^.t va`i ca^u chuye^.n ve^` DDa.i Su+ Thanh Long, vi` la` ba`i vie^'t nga('n dde^? dda(ng tre^n Ba?n Tin Chu`a Va.n Ha.nh (Raleigh, North Carolina) ma` so^' trang co' ha.n. Le~ ra tru+o+'c khi in ba`i na`y trong ta^.p ta?n va(n, to^i pha?i bo^? tu'c, nhu+ng dda~ so+ xua^'t. Nay xin... chuo^.c lo^~i ba(`ng ba`i vie^'t na`y\.

Do mo^.t co+ duye^n... tie^'p no^'i vo+'i cu. Thanh Long, ca? ga^`n mu+o+`i na(m sau khi DDa.i Su+ vie^n ti.ch ta.i chu`a Gia'c Nga.n Sa`i Go`n, to^i vie^'t ve^` Cu.. Va` mo^.t chuo^~i su+. vie^.c lie^n quan dde^'n Cu. do ba`i NSCT, ddu+a to+'i vie^.c Thu+o+.ng To.a Thi'ch Thie^.n Ta^m ve^` Tru. Tri` ta.i Chu`a Va.n Ha.nh; vie^.c to^i lie^n la.c vo+'i tha^n hu+~u be^n nu+o+'c DDu+'c sau khi ba`i na`y ddu+o+.c dda(ng la.i tre^n Nguye^.t San Vie^n Gia'c cu?a Thu+o+.ng To.a Thi'ch Nhu+ DDie^?n; vie^.c to^i co' the^m nhie^`u tha^n hu+~u la` Pha^.t Tu+?, vi` to^i la` ngu+o+`i theo Thie^n Chu'a Gia'o ma` vie^'t ba`i ra^'t tra^n tro.ng su`ng ki'nh mo^.t vi. Cha^n Tu be^n Pha^.t Gia'o\.

Mo^~i la^`n chu'ng to^i, nhu+~ng anh em ddo^`ng ca?nh tu` "ca?i ta.o", nha('c dde^'n Thu+o+.ng To.a Thi'ch Thanh Long, ai na^'y dde^`u tha`nh ki'nh nho+' ve^` Cu. nhu+ mo^.t vi. anh hu`ng trong lo`ng chu'ng to^i\.
O+?  mo^.t co~i kho^ng co`n he^. lu.y, vi. su+ gia` cu?a chu'ng to^i bie^'t ddu+o+.c ddie^`u na`y ha(?n kho^ng vui lo`ng. Bo+?i Cu. va^~n cho mi`nh la` mo^.t Oa^ng Su+ Nha` Que^, bi`nh thu+o+`ng, gia?n di., kho^ng muo^'n ai dde^` cao mi`nh.

Cu. chia se? pha^`n a(n cu?a mi`nh cho ba.n tu`, nhu+ mo^.t ha`nh ddo^.ng pha?i la`m nhu+ the^' ma` kho^ng he^` co' y' ha`nh thie^.n dde^? ga^y co^ng ddu+'c. Thi?nh thoa?ng ddu+o+.c Pha^.t Tu+? - chu`a Gia'c Nga.n -, hay vo+. cho^`ng ngu+o+`i Co^ng Gia'o ga^`n nha` tho+` Ba Chuo^ng ra tha(m nuo^i, Cu. chia thu+'c a(n cho ky` he^'t, sau ddo' la.i nha^.n pha^`n "bo bo" nhu+... thu+o+`ng. Nhie^`u ba.n tu` tha^'y du+o+'i cha^n sa`n na(`m cu?a mi`nh co' bi.ch "ni-lo^ng" thu+'c a(n, dde^`u cha('p tay va'i, hu+o+'ng ve^` phi'a cho^~ cu. na(`m. Anh em bie^'t la` cu?a cu. cho\. Trong ddo^`ng ca?nh "ddo'i muo^n na(m", ngoa`i cu. ra, i't ai co`n co' the^? bo+'t pha^`n a(n, pha^`n "tha(m nuo^i" cu?a mi`nh dde^? pha^n chia ba(`ng he^'t cho ca'c ba.n tu`, nhu+ Cu.?
Bo.n "che`o" kho^ng u+a cu., di~ nhie^n, vi`:

- Anh Nong, Anh ne^` me^` the^'?

Cu. thong tha?:

- Na`o to^i co' le^` me^` bao gio+` dda^u!

- Anh co`n ca~i ha??....

va`:

- Anh va^'t tu'i bo bo qua ha`ng ra`o cho bo.n be^n kia nha^.n, anh tu+o+?ng ca'n bo^. kho^ng bie^'t sao? Anh vi pha.m no^.i quy\...

- Thi` bo.n tre? ddo'i qua'...

- Anh na` bu+o+'ng na('m! To^i ca?nh ca'o anh!

Cu. bi. la`m "kie^?m ddie^?m nhie^`u la^`n ma` la^`n na(.ng nha^'t la` to^.i "mua ba'n ddo^?i cha'c" vo+'i mo^.t thanh nie^n da^n to^.c thie^?u so^'. Xin ke^? la.i chuye^.n na`y ha^`u ba.n ddo.c, nhu+ sau:

Trong tho+`i gian la`m "Tru+.c Buo^`ng", Cu. Thanh Long co' nhie^.m vu. xuo^'ng nha` be^'p ga'nh hai thu`ng nu+o+'c so^i ve^` "che^'" va`o ca'c "go^" - lon su+~a guigoz ddu+o+.c ba.n tu` du`ng dde^? na^'u nu+o+'ng hay ddu+.ng nu+o+'c uo^'ng. Va`o mo^.t buo^?i chie^`u cuo^'i na(m, vu+`a xuo^'ng nha` be^'p - tre^n do^'c bo+` suo^'i cha.y ngang qua tra.i Thanh Phong - Cu. nha'c tha^'y tha^'p thoa'ng co' mo^.t thanh nie^n Thu+o+.ng ddi ngang qua\. He' ma('t nhi`n qua ha`ng ra`o co.c tre, cu. tha^'y ngu+o+`i na`y co ro trong manh a'o ho+? hang. Ca'i la.nh mu`a ddo^ng mie^`n nu'i vo+'i nhu+~ng co+n mu+a bu.i khie^'n ma(.t anh ta'i me't. Nhi`n quanh kho^ng tha^'y co' gi` tro+? nga.i, cu. le^n tie^'ng vu+`a ddu? cho anh nghe:

- Na`y!

Thanh nie^n nhi`n qua ke~ ho+? cu?a ha`ng ra`o:

- Cu. ba?o gi`?

- Anh ddo+.i ddo', to^i ddi la^'y cho chie^'c me^`n!

- Me^`n?

- Pha?i ro^`i, la` ca'i cha(n cho a^'m!

Thanh nie^n mu+`ng ro+~ nhi`n theo Cu. thoa(n thoa('t ddi va`o phi'a trong.

Chi? mo^.t la't sau\. Cu. guo^.n chie^'c me^`n ddo? - mo^.t trong hai ca'i me^`n ma`u ddo? ma` "Tra.i" pha't cho tu`, cu`ng vo+'i chie^'c a'o tra^'n thu? cu~ me`m, co`n di'nh ma'u, la` ta^'t ca? phu+o+ng tie^.n "cho^'ng re't" theo tie^u chua^?n - qua ha`ng ra`o co.c tre\.

Nhu+ng Cu. gia` su+'c ye^'u, dda~ la^'y dda` dde^? lie^.ng chie^'c me^`n qua nhu+ng no' chi? qua ddu+o+.c ga^`n pha^n nu+?a, pha^`n co`n la.i bi. ma'ng tre^n dda^`u nhu+~ng co.c tre nho.n hoa('t. Be^n ngoa`i, anh ca`ng ke'o me'p me^`n xuo^'ng, no' ca`ng di'nh cha(.t va`o dda^`u co.c.

DDu'ng va`o lu'c ddo', te^n che`o ngo^`i tre^n vo.ng ga'c nha^.n ra su+. vie^.c ba^'t thu+o+`ng. Ga~ ba'o ddo^.ng. Tha^'y ti`nh tra.ng nguy hie^?m cho ngu+o+`i be^n ngoa`i, Cu. ba?o anh:

- DDi le. ddi!

Thanh nie^n vu+`a cha.y xuo^'ng bo+` suo^'i thi` te^n "ca'n bo^. tru+.c tra.i" ha^`m ha^`m bu+o+'c to+'i\. Y lo+'n tie^'ng:

- Anh Nong! Anh na`m gi` o+? dda^y?

Cu. ddie^`m ti~nh:

- To^i la^'y nu+o+'c ve^` cho DDo^.i!

Y chi? tay le^n chie^'c me^`n ddo? ma'ng tre^n ha`ng ra`o?

- Anh va^'t chie^'c cha(n na`y cho ai be^n ngoa`i?

- To^i dda^u bie^'t la` ai?

Y na.t lo+'n:

- Anh cho^'i ha??

Cu. va^~n thong tha?:

- Na`o to^i co' cho^'i gi` dda^u?

- Ta.i sao anh va^'t chie^'c me^`n cho ngu+o+`i be^n ngoa`i?

- Vi` to^i tha^'y anh ta la.nh qua'!

Y da(`n tu+`ng tie^'ng:

- Anh... mua ba'n ddo^?i cha'c ha??

Cu. cu+o+`i:

- Ca'n bo^. nghi~ coi, tre^n ngu+o+`i anh ta chi? co' chie^'c qua^`n ddu`i va` manh a'o ra'ch, co' gi`  dde^?ø to^i\... mua ba'n ddo^?i cha'c?

- Anh co`n ca~i ha?. Anh vi pha.m no^.i quy\. Ne~ ra to^i cu`m anh mo^.t cha^n...

- Tu`y ca'n bo^. tho^i!

- Nhu+ng tha^'y anh gia` ye^'u, to^i ba('t anh nghie^m chi?nh na`m kie^?m ddie^?m. Anh nghe ro~ chu+a?
- Nghe ro~, ca'n bo^.!

Tru+o+'c khi quay ddi, y co`n do.a Cu.:

- Anh pha?i tha`nh tha^.t khai ba'o, nghie^m kha('c kie^?m ddie^?m va` no^.p ne^n va(n pho`ng to^i ngay chie^`u nay\. Anh na('m ddu+o+.c chu+a?

Cu. muo^'n phi` cu+o+`i khi tra? lo+`i y:

- Na('m ddu+o+.c ro^`i, ca'n bo^..

Chie^`u ho^m a^'y, khi chu'ng to^i xe^'p ha`ng .. vo^ chuo^`ng. Te^n tru+.c tra.i no'i vo+'i cu. Thanh Long, khi cu. bu+o+'c qua tru+o+'c ma(.t y:

- Anh Nong! Sao chu+a no^.p kie^?m ddie^?m?

Cu. va^~n thong tha?:

- To^i tru+.c buo^`ng la`m bao nhie^u vie^.c, thi` gio+` dda^u ma` vie^'t. Ca'n bo^. la.i chu+a cho gia^'y bu't, to^i la^'y gi` dde^? vie^'t?

Y na.t lie^`n:

- Vie^'t thu+ cho gia ddi`nh thi` anh co' gia^'y bu't...

Cu. kho^ng chi.u:

- Na`o to^i co' gia ddi`nh dda^u ma` vie^'t thu+...

Co' tie^'ng cu+o+`i phi'a sau cu?a ba.n tu` co`n ddo+.i va`o buo^`ng. Te^n tru+.c tra.i quay la.i nhu+ng kho^ng ba('t ddu+o+.c ke? na`o vu+`a pha't ra tie^'ng cu+o+`i a^'y, y khoa't tay:

- Va`o buo^`ng ddi\. To^i se~ cho anh gia^'y bu't na`m kie^?m ddie^?m. Sa'ng mai no^.p cho to^i!

Sa'ng ho^m sau, te^n tru+.c tra.i ddo`i no^.p ba`i kie^?m ddie^?m thi` cu. la`m ra bo^. kho^ng hie^?u:

- To^i nghi~ sa'ng nay vie^'t thi` chie^`u nay no^.p, ne^'u to^i tranh thu? vie^'t ki.p...

Y qua't:

- Ta.i sao to^'i qua anh kho^ng vie^'t?

Cu. cu+o+`i:

- La`m sao to^i tha^'y ddu+o+`ng vie^'t, khi kho^ng ddu? a'nh sa'ng?

- Kho^ng no^i tho^i vo+'i anh! Anh na` bu+o+'ng la('m. Tru+a nay anh pha?i vie^'t xong to+` kie^?m ddie^?m, ne^'u kho^ng, to^i cu`m anh!

Cu. kho^ng tra? lo+`i nu+~a\. Te^n tru+.c tra.i bo? ddi\.

Sau ddo', Cu. kho^ng la`m tru+.c buo^`ng nu+~a, ra lao ddo^.ng nhu+ tru+o+'c.

* * *

Ho^m a^'y, sau khi "tra.i vie^n" sa('p ha`ng ngo^`i theo tu+`ng ddo^.i tre^n sa^n "ta^.p ke^'t" cho+` ba'o ca'o xua^'t tra.i ddi "lao ddo^.ng la` vinh quang", te^n tru+.c tra.i lo+'n tie^'ng:

- Anh Nghie^u dda^u?

Linh Mu.c Nghie^u ddu+'ng le^n:

- Co' to^i!

- Anh ne^n dda^y! DDu+'ng be^n ca.nh to^i va` nhi`n xuo^'ng sa^n ta^.p ke^'t.

Cho+` cho vi. linh mu.c gia` an vi., te^n tru+.c tra.i ... pha't:

- Tru+o+'c toa`n Tra.i, to^i ca?nh ca'o tra.i vie^n Nghie^u ve^` to^.i ne^` me^` trong nao ddo^.ng, ga^y a?nh hu+o+?ng xa^'u dde^'n phong tra`o thi ddua sa?n xua^'t vu. DDo^ng Xua^n!...

Mo^.t ca'nh tay gio+ le^n, cu`ng vo+'i gio.ng no'i quen thuo^.c cu?a Thu+o+.ng To.a Thi'ch Thanh Long ma` pha^`n ddo^ng anh em tu` dde^`u ke^u la` bo^':

- To^i co' y' kie^'n!

Te^n tru+.c tra.i vo^'n kho^ng co' ha?o ca?m vo+'i Cu., y chu+a ki.p pha?n u+'ng thi`  Cu dda~ï lo+'n tie^'ng:
- Thu+a ca'n bo^. tru+.c tra.i, to^i kho^ng ddo^`ng y' cho ra(`ng o^ng cha Nghie^u\...

Y nga('t lo+`i cu.:

- Cho anh no'i na.i: anh Nghie^u! Kho^ng co' o^ng cha na`o o+? dda^y ca?!

Cu. no'i tie^'p:

- To^i kho^ng ddo^`ng y' cho ra(`ng anh Nghie^u le^` me^` trong lao ddo^.ng. To^i nha^.n tha^'y anh Nghie^u ra^'t... ti'ch cu+.c, luo^n dda.t chi? tie^u do tra.i dde^` ra\. Chi? la` anh Nghie^u lo+'n tuo^?i ne^n kho^ng ddu+o+.c nhanh nhe.n...

Te^n tru+.c tra.i xua tay:

- Anh Nong ngo^`i xuo^'ng! To^i nha('c: Tra.i ca?nh ca'o anh Nghie^u, ca?nh ca'o nuo^n anh Nong ve^` to^.i cu~ng ne^` me^` nao ddo^.ng, co`n the^m to^.i bao che nu+~a\. Ne^'u ca'c anh kho^ng su+?a ddo^?i, Tra.i se~ co' bie^.n pha'p.

Y nhi`n qua phi'a o^ng cha Nghie^u:

- Anh Nghie^u va` anh Nong sa'ng nay ne^n pho`ng ca'n bo^. tru+.c tra.i "na`m vie^.c".

... Chu'ng to^i nhi`n theo nhi. vi. cha^n tu tro+? ve^` buo^`ng.

Nhie^`u na(m sau, nhu+~ng anh em tu` tu+`ng chu+'ng kie^'n khung ca?nh mo^.t vi. Thu+o+.ng To.a lo+'n tie^'ng be^nh vu+.c mo^.t vi. linh mu.c ngay trong ngu.c tu` co^.ng sa?n ba^'t cha^'p mo.i ha^.u qua?,kho^ng bao gio+` que^n ddu+o+.c.

Co`n nu+~a, hi`nh a?nh ca'c o^ng su+, o^ng cha ngo^`i cho^`m ho^?m na^'u nu+o+'ng ngoa`i sa^n ro^`i a(n chung vo+'i nhau\... luo^n hie^.n ra trong nhu+~ng gia^'c mo+ cu?a to^i, du` ddang so^'ng o+? Hoa Ky`.

To^i co`n ddu+o+.c bie^'t Linh Mu.c To^'ng Thie^.n Lie^n (TX) dda~ "meo" mo'n qua` 100 my~ kim dde^? Welcome Thu+o+.ng To.a Thie^.n Ta^m (ho^`i nga`i co`n o+? Atlanta), khi vi. su+ kha? a'i na`y mo+'i to+'i My~.

Thu+? ho?i nhu+~ng su+. tha^.t na`y, ma^'y ai nghi~ ddu+o+.c la` dda~ xa?y ra?

Ca'c vi. tu ha`nh kha? ki'nh trong tu`, chi? ca?m nha^.n ti`nh ngu+o+`i cu?a nhau, kho^ng bao gio+` co' chuye^.n ma^'t ddoa`n ke^'t giu+~a nhu+~ng chie^'n si~ quo^'c gia, vi` ma`u sa('c to^n gia'o\. Quy' vi. a^'y me^'n thu+o+ng nhau tha(nh kha^?n khie^'n ba.n tu` dde^`u ddu+o+.c noi gu+o+ng. Sau khi ra tu`, ca'c vi. thu+o+`ng qua la.i,  tha(m ho?i nhau tha^n thie^'t tu+` trong cu~ng nhu+ ngoa`i Nu+o+'c.

The^' ma` o+? dda^u ddo' sau na`y, ngay tre^n nhu+~ng nu+o+'c Tu+. Do, va^~n co`n nhu+~ng chuye^.n chia re~ giu+~a mo^.t so^' - du` ra^'t i't - con ngu+o+`i Pha^.t Gia'o va` Thie^n Chu'a Gia'o!

Cu. Thanh Long, "Nha` Su+ Cu?a To^i", tha^`n tho^ng qua?ng dda.i, ha(?n ddau lo`ng ve^` nhu+~ng chuye^.n chia re~, ne^'u co`n xa?y ra trong co^ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia, nhu+ the^'.
 

Mie^`n DDo^ng  Hoa Ky`, Cuo^'i na(m 1999
Hoa`ng Ngo.c Lie^n
| Trang bi`a |
| DDa^`u trang |