Make your own free website on Tripod.com

Trang nha`
HOA`NG NGO.C LIE^Nhoangngoclien@juno\.com

Tho+ NGUYE^~N QUY' NHU+O+.NG

CU~NG LA` MU`A THU

Ky? nie^.m 49 nga`y ma^'t cu?a ngu+o+`i vo+. hie^`n
Nguye^~n Thi. Nhu+ Ha.nh

Em cho.n mu`a thu dde^? ra ddi
Nhu+ nhu+~ng chie^'c la' cho.n mu`a thu dde^? ru.ng
Cu~ng la` mu`a thu
Nhu+ng thu na`y, vi` the^', pha^n ly
Em cho.n mu`a thu dde^? ra ddi
Ca('t li`a ti`nh ma^~u tu+?
DDu+'t ddoa.n nghi~a phu the^
Cu~ng la` mu`a thu
Nhu+ng thu na`y, vi` the^', ta'i te^
So^'ng go+?i, tha'c ve^`
Ve^` dda^u? O^i nhu+~ng khung tro+`i mo^.ng mi.
DDie^`u tha^.t nha^'t, tre^n hai tra(m ngu+o+`i chu+'ng kie^'n
Chie^`u thu tha^n xa'c em va`o lo` ho?a thie^u
Va` anh ba^'m nu't
Cu~ng la` mu`a thu
Nhu+ng thu na`y, vi` the^', co^ lie^u
Kho^ng. Anh bie^'t. Em kho^ng cho.n
Da^`u no+i tie^n ca?nh
Da^~u cho^'n bo^`ng lai
Ho+n bo^'n tha'ng tru+o+`ng em a^m tha^`m chie^'n dda^'u
Cho dde^'n lu'c su+'c ta`n, lu+.c kie^.t
DDe^? o+? la.i, dde^? o+? la.i
Co~i tra^`n ai
Nhu+ng ro^`i
Chi.u thua ddi.nh me^.nh
Em dda~ xuo^i tay
Cu~ng la` mu`a thu
Nhu+ng thu na`y, vi` the^', dda('ng cay!
Em ddi mu+a tra('ng tro+`i thu? phu?
Ngo+ nga^?n ho^`n anh co~i tru' na`y\.

Sacramento nga`y 20 tha'ng 9 Canh Thi`n

NGUYE^~N QUY' NHU+O+.NG

| Trang bi`a |
| DDa^`u trang |