Make your own free website on Tripod.com

Trang nha`
HOA`NG NGO.C LIE^Nhoangngoclien@juno\.com

Truye^.n Hoa`ng Ngo.c Lie^n

Bu+'c Tranh Ba'ch Ma~
Ta.p Bu't 

Le^n he^'t 144 ba^.c the^`m, Qua^n mo+'i nhi`n ro~ toa`n ca?nh to`a la^u dda`i, kie^'n tru'c theo lo^'i co^? vo+'i 5 vo`m tha'p. Kha' ddo^ng du kha'ch hie^'u ky` dde^'n tha`nh pho^' Hoa Ho^`ng na`y dda~ mua ve' va`o cu+?a La^u DDa`i X. dde^? ta^.n ma('t chu+'ng kie^'n khung ca?nh so^'ng cu?a mo^.t gia ddi`nh tu+`ng no^?i danh ta.i ddi.a phu+o+ng ho^`i tre^n nu+?a the^' ky? ve^` tru+o+'c. Tu+`ng to^'p khoa?ng va`i chu.c ngu+o+`i ddu+o+.c hu+o+'ng da^~n vie^n ddu+a ddi coi tu+` du+o+'i le^n la^`u cho't cu?a to`a la^u dda`i ro^`i theo mu~i te^n chi? lo^'i xuo^'ng va` ra cho^~ dda^.u xe\.

Qua^n dda~ chu+'ng kie^'n nhu+~ng ca(n pho`ng ba^`y bie^.n theo cung ca'ch nga`y xu+a, cu~ng kho^ng co' gi` dda(.c bie^.t la('m so vo+'i nhu+~ng to`a nha` co^? ki'nh be^n cha^u A^u ma` Qua^n dda~ bie^'t. Duy khi thoa.t bu+o+'c va`o ca(n pho`ng cho't, Qua^n ra^'t nga.c nhie^n khi tha^'y tre^n tu+o+`ng co' treo Bu+'c Tranh Ba'ch Ma~ quen thuo^.c, tuy ra(`ng bu+'c tranh o+? dda^y kho^ng co' the^m va`i ha`ng dde^` ta(.ng... Chi? i't phu't ddu+`ng cha^n trong pho`ng tranh, Qua^n dda~ ho^`i tu+o+?ng dda^`y ddu? ca^u chuye^.n nga`y xu+a\...

* * *

Qua^n mua bu+'c tranh na`y trong mo^.t kiosque ba'n ddo^` so+n ma`i tre^n ddu+o+`ng Nguye^~n Hue^. Sa`i Go`n. Bu+'c tranh ddu+o+.c cuo^.n tro`n trong chie^'c o^'ng so+n ma`u na^u nha.t. Khi ve^` nha` tra?i bu+'c tranh dde^? lo^`ng ki'nh, Qua^n mo+'i nhi`n ky~ bu+'c tranh thi` tha^'y co' hai do`ng chu+~ ghi ba(`ng bu't bi phi'a du+o+'i, be^n go'c tra'i:

Ki'nh mu+`ng sinh nhu+.t 
anh Ha` DDa?n.26-XII 
(va` chu+~ ky' te^n ra^'t de^~ ddo.c): Ba.ch Lan

Thi` ra dda^y la` bu+'c tranh dda~ ddu+o+.c mua ddi ba'n la.i\. Tru+o+'c khi treo bu+'c tranh le^n tu+o+`ng, Qua^n dda~ to` mo` dde^'m ddu? 100 dda^`u ngu+.a, tra?i treo chie^`u ngang 60 X 100 cm ddu'ng nhu+ te^n cu?a bu+'c tranh ba(`ng chu+~ Ha'n: "Ba'ch Ma~ Te^` Phi" cu`ng vo+'i trie^.n son va` ky' hie^.u cu?a mo^.t ho.a si~ DDa`i Ba('c (Trung Hoa Da^n Quo^'c). Thu+.c ra, Qua^n chi? muo^'n mua 1 bu+'c tranh ngu+.a, du` la` ve~ 1 con. Kho^ng pha?i Qua^n tin ddie^`u ma` ngu+o+`i Trung Hoa thu+o+`ng vie^'t tre^n 

nhu+~ng thie^.p ho^`ng: "Ma~ DDa'o Tha`nh Co^ng" dde^? chu'c nhau, ma` chi? vi` Qua^n tuo^?i Ngo.. 

Sau khi bu+'c tranh ddu+o+.c treo le^n, anh ddu+'ng nga('m coi va` khi toan quay bu+o+'c, tho^'t nhie^n anh thoa'ng tha^'y co' ddie^`u gi` kha'c thu+o+`ng. Anh lui tro+? la.i vi. tri' cu~, ma('t va^~n kho^ng ro+`i bu+'c tranh. Ro~ ra`ng, anh nha^.n ra la` nhu+~ng mo^ng ngu+.a dde^`u xoay theo ta^`m nhi`n cu?a mi`nh. Anh thu+? ddu+a bu+o+'c cha^n qua tra'i, ro^`i qua pha?i, va^~n chie^'c mo^ng ngu+.a di chuye^?n qua la.i\. Anh ra^'t thi'ch thu' ddie^`u na`y, ne^n mo^~i la^`n tru+o+'c khi ddi la`m hay vu+`a ve^` nha`, anh dde^`u ddu+'ng 

tru+o+'c bu+'c tranh ro^`i di chuye^?n qua hai be^n dde^? nhi`n nhu+~ng mo^ng ngu+.a xoay theo ta`m ma('t.

Be' Mai, con ga'i U't 5 tuo^?i cu?a anh, ho?i:

- Ba nhi`n bu+'c tranh hoa`i, kho^ng cha'n sao?

Anh tu+o+i cu+o+`i:

- Ne`, con la.i dda^y ba bie^?u!

Con be' dde^'n ga^`n anh.

- Con tha^'y con ngu+.a lo+'n nhu+'t kho^ng?

- Tha^'y, thu+a Ba!

- Ba^y gio+` ma('t con nhi`n mo^ng no', co`n cha^n con bu+o+'c qua tra'i\. Con co' tha^'y mo^ng ngu+.a xoay theo bu+o+'c cha^n cu?a con kho^ng?

- Tha^'y\. sao ngo^. qua', Ba!

Qua^n vui ve?:

- Cho ne^n Ba cu+' nhi`n bu+'c tranh hoa`i!

The^' ro^`i nhie^`u la^`n Qua^n tha^'y con nho? cu~ng ddu+'ng nhi`n bu+'c tranh, xe^ qua xe^ la.i y he^.t ... o^ng gia` no'!

Cho dde^'n mo^.t buo^?i chie^`u, anh co`n la`m vie^.c, thi` be' Mai ke^u ddie^.n thoa.i dde^'n So+?:

- Thu+a Ba, co' mo^.t co^ vu+`a ghe' nha` mi`nh. Co^? ngo? y' muo^'n cho+` ga(.p Ba dde^? co' chuye^.n muo^'n thu+a vo+'i Ba\. Ma' bie^?u con mo+`i kha'ch du`ng tra` ro^`i ba'o tin cho Ba hay\.

- Con no'i la.i vo+'i co^, la` ra^'t tie^'c chie^`u nay Ba dda~ co' he.n ne^n se~ ve^` muo^.n. Va^.y mo+`i co^ a^'y to+'i va`o tru+a chu? nha^.t na`y\...

Nhu+ng co^ kha'ch kho^ng y he.n, ma` Qua^n cu~ng se~ que^n chuye^.n ddo', ne^'u kha' la^u sau ddo' anh kho^ng nha^.n ddu+o+.c bu+'c thu+ co' ddo'ng nha^.t a^'n bu+u ddie^.n Nha Trang:

Nga`y\...

Ki'nh o^ng,

To^i la` Ha` My~ Le^., ngu+o+`i ma` ma^'y tha'ng tru+o+'c dda^y dda~ dde^'n tha(m o^ng, nhu+ng ra^'t tie^'c chu+a ddu+o+.c ha^n ha.nh ga(.p o^ng, sau ddo' la.i lo^~i he.n vi` nga`y chu? nha^.t ke^' tie^'p, to^i co' vie^.c gia ddi`nh pha?i ve^` Nha Trang. Bu+~a nay xin gu+?i thu+ na`y vo+'i lo+`i ki'nh tha(m cu?a to^i, mong o^ng kho^ng cho la` ddu+o+`ng ddo^.t. Va^.y xin ke^? ha^`u o^ng, nguye^n do na`o thu'c dda^?y to^i ti`m o^ng. 

Bu+~a to^i dde^'n va` ddu+o+.c ba` nha` va` co^ em nie^`m no+? tie^'p ddo'n, dda~ la` la^`n thu+' hai\. La^`n dda^`u, nha^n co' vie^.c ddi qua ngo~ tru+o+`ng ho.c, to^i thoa'ng tha^'y be^n trong mo^.t ca(n nha` co' treo bu+'c tranh quen thuo^.c.. DDa^y cu~ng la` to^i co' duye^n vo+'i con ddu+o+`ng nho? la't dda' cha.y qua nha` 

o^ng. Ca(n nha` cu?a gia ddi`nh o^ng co' bu+'c tu+o+`ng tha^'p ma` cha^n tu+o+ng cu~ng la` le^` ddu+o+`ng ddi\. Kha'ch ddi qua co' the^? de^~ da`ng nhi`n tha^'y bu+'c tranh treo ca.nh chie^'c ddo^`ng ho^` qua? la('c co' nhu+~ng chu+~ so^' La Ma~.

Ca'ch dda^y ma^'y na(m, tre^n tu+o+`ng trong pho`ng kha'ch nha` to^i cu~ng dda~ treo mo^.t bu+'c tranh y he^.t bu+'c tranh ma` to^i dda~ tro^ng tha^'y ta.i nha` o^ng. Y he^.t, vi` khi du+`ng cha^n la.i dde^? nhi`n va`o, to^i co`n nha^.n ra, tuy kho^ng ro~ la('m, ma^'y do`ng chu+~ dde^` ta(.ng nu+~a\. DDo' la` nguye^n do ma` to^i dda~ co' ma(.t trong nha` o^ng dde^? nhi`n ro~ ma^'y do`ng chu+~ a^'y\.

Thu+a O^ng, xin o^ng ro^.ng lu+o+.ng thu+' lo^~i vi` ca^`n pha?i tri`nh ba^`y chi tie^'t dde^? o^ng ca?m tho^ng cho\. Theo y' nghi~ chu? quan cu?a to^i thi` ... Bu+'c Tranh Ba'ch Ma~ ddu+o+.c treo trong nha` o^ng cu~ng chi'nh la` bu+'c tranh cu?a Ba to^i dda~ tha^'t la.c tu+` nhie^`u na(m nay sau mo^.t vu. tro^.m ma` nhie^`u ngu+o+`i o+? Kha'nh Ho`a dde^`u nghe no'i\. Ca^u chuye^.n la` va`o mo^.t dde^m ma` gia ddi`nh chu'ng to^i va('ng ma(.t, ke? tro^.m dda~ khua^n ddi ta't ca? nhu+~ng ddo^` va^.t dda('t tie^`n, ke^? ca? bu+'c 

tranh treo tre^n tu+o+`ng vo^'n kho^ng dda'ng gia' bao nhie^u\. Nhu+ng ddo' la.i la` ky? va^.t ma` sinh tho+`i Ba to^i ra^'t tra^n tro.ng. Chu'ng to^i dda~ nha^.n ddu+o+.c mo^.t va`i mo'n ddo^` sau ddo' ddu+o+.c ddem ba^`y ba'n ta.i Cho+. Tro+`i ga^`n ga xe lu+?a\. Nhu+ng kho^ng tha^'y bu+'c tranh dde^? mua la.i\. Cho ne^n khi nha^.n ra bu+'c tranh ddang ddu+o+.c treo ta.i nha` o^ng, to^i nghi~ ngay la` ke? gian dda~ mang vo^ ba'n ta.i Sa`i Go`n va` o^ng dda~ mua ddu+o+.c. 

To^i bie^'t la` bu+'c tranh hie^.n ddang thuo^.c quye^`n so+? hu+~u cu?a o^ng. Vie^.c to^i ngo? y' co' the^? tha`nh co^ng ma` cu~ng co' the^? tha^'t ba.i\. Tha`nh co^ng, ne^'u ddu+o+.c o^ng ha`o pho'ng va` ca?m tho^ng, ban o+n cho to^i ddu+o+.c nha^.n bu+'c tranh na`y, dde^? to^i giu+~ ddu+o+.c di va^.t cu?a Cha mi`nh.

Tha^'t ba.i, ne^'u bu+'c tranh ddo^'i vo+'i o^ng cu~ng quan tro.ng vi` mo^.t ly' do na`o ddo', o^ng se~ tu+` cho^'i dde^` nghi. cu?a to^i\. Du` tha`nh co^ng hay tha^'t ba.i, to^i cu~ng tu+ an u?i la` dda(~ la`m he^'t su+'c mi`nh.

To^i no'ng lo`ng cho+` mong ho^`i a^m cu?a o^ng.

Xin ta. o+n o^ng.

Tra^n tro.ng ki'nh chu'c o^ng va` bu+?u quye^'n va.n an.

Ki'nh thu+,

Ha` My~ Le^.

Ho^.p thu lu+u tru+~ Ty Bu+u DDie^.n NT.

* * *

Thu+a co^ My~ Le^.,

Ne^'u bu+'c tranh qua? thu+.c quan tro.ng ddo^'i vo+'i co^ nhu+ dda~ vie^'t trong thu+, to^i ra^'t sa(~n sa`ng ta(.ng la.i co^.

Khi co' di.p tro+? la.i Sa`i Go`n, xin mo+`i co^ ghe' te^. xa' dde^? nha^.n bu+'c tranh. To^i se~ nho+' da(.n tru+o+'c ngu+o+`i nha` ddie^`u na`y\. Mong co^ ddu+`ng ca^u ne^..

Ki'nh chu'c va.n an.

Pha.m Qua^n.

* * *

Nga`y\....

Ki'nh O^ng,

DDa^`u tie^n, to^i vo^ cu`ng ca?m ta. o^ng, dda~ cho to^i nha^.n Bu+'c Tranh Ba'ch Ma~ do ta^'m lo^`ng ha`o hie^.p cu?a o^ng. Bu+'c Tranh se~ ddu+o+.c treo ca.nh ba`n tho+` Ba to^i\. Sau, dde^? dda'p la.i tha.nh ti`nh cu?a o^ng, to^i co' i't do`ng ta^m su+. muo^'n ke^? ha^`u o^ng.

Bu+'c Tranh Ba'ch Ma~ la` mo^.t ky? nie^.m ma` Ba to^i dda~ nha^.n tu+ tay Di` Ba.ch Lan.

Theo thu+o+ng ti`nh, ddu+'a con ga'i ma^'t Me. i't khi tra^n tro.ng ti`nh ye^u cu?a ngu+o+`i Cha vo+'i mo^.t phu. nu+~ kha'c. Nhu+ng co' le~ to^i la` ke? ho+i kha'c ddo+`i! Me. to^i ma^'t khi to^i ddu? tri' kho^n dde^? nha^.n ra nie^`m ddau to^.t cu`ng cu?a Ba to^i\. O^ng he'o hon ddi sau tang le^~. Nhie^`u khi ddang ngo^`i no'i chuye^.n vo+'i to^i, bo^~ng o^ng nu+'c le^n, nghe.n nga`o:

- Sao mi`nh la.i bo? anh va` con?

To^i kho^ng bie^'t la`m gi` dde^? an u?i o^ng, ma` chi'nh o^ng la.i an u?i to^i:

- My~ Le^. a`! Ba xin lo^~i vi` dda~ kho^ng giu+~ ddu+o+.c Me. cho con! Ba^y gio+` Ba co' thu+o+ng con ga^'p bo^.i cu~ng kho^ng the^? na`o thay ddu+o+.c ti`nh ma~u tu+?.

To^i o^m cha(.t Ba va` tu+. nhu? se~ la`m ta^'t ca? nhu+~ng gi` dde^? o^ng ddu+o+.c vui\.

Ba to^i mo+'i 50 tuo^?i\. Co`n tre? la('m., O^ng kho^ng the^? "ga` tro^'ng nuo^i con" ma~i ddu+o+.c. Nhu+ng Ba ye^u Me. nhu+ va^.y thi` ngu+o+`i phu. nu+~ na`o thay ddu+o+.c Me. dde^? O^ng la.i co' ddu+o+.c ha.nh phu'c? Ba to^i co' ha.nh phu'c la` to^i co' ha.nh phu'c. To^i pha?i ti`m cho Ba to^i mo^.t phu. nu+~ thi'ch ho+.p, hy vo.ng O^ng cha^'p nha^.n. Nhu+ng ddu+'a con ga'i kho+` kha.o nhu+ to^i la`m sao ti`m ra ddu+o+.c ngu+o+`i phu. nu+~ nhu+ the^'?

Nga`y dde^m to^i ca^`u nguye^.n cho Ba\. Va` tha`nh ta^m cu?a to^i dda~ ddu+o+.c ca'c dda^'ng Thie^ng Lie^ng ban o+n. DDo' la` Di` Ba.ch Lan, ma` to^i thu+o+`ng ke^u la` Di` Hai, ngu+o+`i ba.n chi' thie^'t cu?a Me. to^i\. Trong tang le^~ Me. to^i, di` Ba.ch Lan dda~ ta^'t ba^.t ho+n ca? nhu+~ng ngu+o+`i tha^n trong gia ddi`nh. 

Mo^.t nga`y kia, to^i dde^'n tha(m Di` ta.i nha` rie^ng.

- My~ Le^.! Tha^.t ba^'t ngo+` ddu+o+.c cha'u dde^'n tha(m. Ba cha'u kho?e kho^ng? Vui kho^ng?

To^i vui ve?:

- Ca?m o+n di` Hai, ba cha'u kho?e, nhu+ng kho^ng vui!

- Ha(?n nhie^n. Ba cha'u co`n luo^n tu+o+?ng nho+' Me. cha'u\.

Ro^`i Di` ke'o to^i ngo^`i ke^` be^n, di.u da`ng:

- Tho+`i buo^?i na`y thie^.t kho' ma` kie^'m ra mo^.t ngu+o+`i ddo+`n o^ng co' ti`nh nghi~a vo+'i ba` vo+. dda~ ma^'t nhu+ ba cha'u\.

To^i na('m cha(.t tay Di`:

- Cha'u co' ddie^`u na`y muo^'n no'i vo+'i di` Hai\. Nhu+ng..

Di` khuye^'n khi'ch to^i:

- Cu+' no'i, cha'u ddu+`ng nga.i\. Di` ra^'t vui ne^'u giu'p ddu+o+.c chuye^.n gi` cho cha'u\.

To^i ma.nh da.n:

- Thu+a di` Hai, cha'u e nga.i vi` ca^u chuye^.n se~... thie^.t tho`i cho Di`, ne^'u lo+`i ca^`u mong cu?a cha'u ddu+o+.c Di` cha^'p nha^.n...

- Di` kho^ng nga.i bi. thie^.t tho`i\. Ha~y coi di` nhu+ ngu+o+`i tha^n trong gia ddi`nh cha'u\.

- Di` Hai o+i! Hie^.n nay Ba cha'u so^'ng nhu+ mo^.t tha^n ca^y ca(`n co^~i vi` le~ so^'ng cu?a O^ng la` Me. cha'u dda~ kho^ng co`n nu+~a\. Cha'u du` ye^u Ba vo^ cu`ng, se~ kho^ng the^? na`o thay the^' Me. ddu+o+.c. Cha'u nghi~ ra(`ng, vi` ha.nh phu'c cuo^'i ddo+`i cu?a Ba cha'u, cu~ng chi'nh la` ha.nh phu'c cu?a cha'u, pha?i ti`m ca'ch the^' na`o cho Ba cha'u tie^'p tu.c ddu+o+.c mo^.t ba`n tay cha(m so'c, an u?i\. Ba cha'u co`n tre?, dda^u the^? vi` qua' ye^u Me. cha'u ma` he'o hon ddi, ro^`i se~ co' mo^.t nga`y suy su.p. Vi` Ba, cha'u pha?i la`m ta^'t ca? nhu+~ng gi` co' the^? la`m ddu+o+.c dde^? O^ng co' ha.nh phu'c. Cha'u nghi~ ngay dde^'n Di` Hai\. Di` la` ngu+o+`i thi'ch ho+.p vo+'i O^ng nhu+'t. Nhu+ng Di` chu+a tu+`ng la^.p gia ddi`nh, nhu+ va^.y se~ thie^.t tho`i cho Di`. DDo' la` chu+a no'i dde^'n chuye^.n cha'u kho^ng hie^?u ti`nh ca?m cu?a Di` da`nh cho Ba cha'u ra sao\. Cha'u dda~ ca^`u nguye^.n nhie^`u, dda~ kha^?n xin ca'c DDa^'ng Thie^ng Lie^ng pho` ho^. Ba cha'u\. Ho^m nay cha'u ca^`u cu+'u Di` Hai\.

To^i nghe ro~ tie^'ng Di` tho+? da`i\. Di` o^m to^i va`o lo`ng, dde^? tay tre^n dda^`u to^i:

- Cha'u My~ Le^. me^'n thu+o+ng cu?a di`. The^' na`y nhe'! Di` se~ da`nh nhie^`u tho+`i gian dde^'n tha(m Ba cha'u\. Di` se~ do` y' coi pha?n u+'ng cu?a Ba cha'u\. Ne^'u Ba cha'u vui ve? va` coi di` nhu+ tha^n hu+~u, di` cu~ng se~ ho?i lo`ng mi`nh, coi ti`nh ca?m ma` di` da`nh cho Ba cha'u dde^'n mu+'c ddo^. na`o\. Ne^'u di` co' the^? an u?i ddu+o+.c Ba cha'u,thi` ddu+`ng no'i dde^'n chuye^.n thie^.t ho+n. Di` ra^'t ki'nh tro.ng Ba cha'u va` ha^m mo^. ti`nh nghi~a vo+. cho^`ng thu?y chung ma` O^a^ng dda~ da`nh cho Me. cha'u\..

To^i nghe.n nga`o o^m cha(.t Di`:

- Cha'u ddo^.i o+n Di`! Cha'u ddo^.i o+n Di`!

Mo^.t buo^?i chie^`u, sau khi tan so+?, Ba to^i ddang ngo^`i coi ba'o trong pho`ng kha'ch thi` Di` Ba.ch Lan ghe' tha(m.

- Thu+a anh, ho^`i na~y tre^n ddu+o+`ng ve^`, bo^~ng nhie^n to^i su+.c nho+' nga`y mai la` sanh nhu+.t cu?a anh. To^i vo^ hie^.u sa'ch tre^n ddu+o+`ng DDo^.c la^.p ddi.nh mua mo^.t ta^'m thie^.p dde^? gu+?i mu+`ng sanh nhu+.t anh. Nhu+ng tha^'y tre^n tu+o+`ng hie^.u sa'ch co' treo bu+'c tranh phu` ho+.p vo+'i na(m sanh cu?a anh. To^i nghi~ la` ne^n ddem to+'i dde^? xin anh vui lu+o+`ng nha^.n Bu+'c Tranh Ba'ch Ma~ na`y, nhu+ chu't lo`ng tha`nh cu?a to^i, chu'c anh su+'c kho?e va` tha`nh co^ng.

Ba to^i vui ve? nha^.n mo'n qua` ra^'t co' y' nghi~a ddo^'i vo+'i O^ng, ngo? lo+`i ca?m o+n Di` Ba.ch Lan. To^i ddu+o+.c chu+'ng kie^'n khung ca?nh ddo' va` nhanh mie^.ng mo+`i Di` o+? la.i a(n vo+'i cha con to^i mo^.t bu+~a co+m.

Bu+'c tranh ddu+o+.c treo tre^n tu+o+`ng. To^i ddo.c va` nho+' ma~i ma^'y lo+`i dde^` ta(.ng:

"Ki'nh chu'c Anh Ha` My~ 
Sanh nhu+.t 26 - XII vui ve?"
(cu`ng vo+'i chu+~ ky' ra^'t de^~ ddo.c:) Ba.ch Lan.

Sau ddo', Di` Hai thu+o+`ng ghe' tha(m Ba con to^i\. Theo to^i nha^.n xe't thi` Ba to^i cu~ng co' nhie^`u ca?m ti`nh vo+'i Di`. To^i tie^'p tu.c theo dduo^?i nguye^.n vo.ng cu?a mi`nh, vun dda('p ti`nh ca?m giu+~a hai ngu+o+`i\. To^i thie^'t tha ca^`u mong Di` se~ la` ngu+o+`i thay the^' Me. dde^? ddem la.i ha.nh phu'c cho Ba to^i trong qua~ng ddo+`i co`n la.i\.

Nhu+ng thu+a o^ng, ngu+o+`i ti'nh kho^ng ba(`ng tro+`i ti'nh. Sau mo^.t co+n ddau tim, Ba to^i do^.t ngo^.t ra ddi theo Me. to^i\. To^i dda~ kho'c nga^'t trong vo`ng tay di` Ba.ch Lan. Tu+` ddo', Di` toa`n ma(.c ddo^` dden khi ra ngoa`i, ke^? ca? khi ddi la`m. Di` thu+o+`ng dde^'n tha('p hu+o+ng tru+o+'c di a?nh Ba Me. to^i va` luo^n an u?i ddu+'a con mo^` co^i na`y\.

Ba^'t ha.nh co`n dde^'n vo+'i to^i, nhu+ dda~ thu+a tre^n dda^y, Bu+'c Tranh Ba'ch Ma~ dda~ bi. ke? gian ddem ddi ma^'t. 

Thu+a o^ng,

Mo^.t la^`n nu+~a, xin o^ng vui lo`ng nha^.n lo`ng bie^'t o+n sa^u sa cu?a to^i khi dda~ cho to^i nha^.n la.i bu+'c tranh. Tu+` nay, to^i co' ddu+o+.c dda^`y ddu? ca'c hi`nh a?nh ky? nie^.m ve^` Ba Me. to^i, ve^` di` Ba.ch Lan, ngu+o+`i ma` le~ ra dda~ la` ke^' ma^~u cu?a to^i\. DDo^i lu'c to^i co`n tu+. nghi~ ra(`ng ne^'u di` dda~ cu'ng cha to^i chung so^'ng, bie^'t dda^u cha to^i dda~ kho^ng gu.c nga~.

Ki'nh chu'c o^ng va` bu+?u quye^'n an khang, va.n phu+o+'c.

Ha` My~ Le^.

* * *

Ne^'u kho^ng pha?i ddi theo ddoa`n du kha'ch, Qua^n co`n ddu+'ng la.i dde^? nhi`n bu+'c tranh ma` du` bu+o+'c qua tra'i hay pha?i, va^~n tha^'y mo^ng nhu+~ng con ngu+.a xoay theo ta^`m nhi`n cu?a mi`nh.

Tru+o+'c khi la'i xe tro+? la.i tha`nh pho^', Qua^n co`n quay la.i nga('m to`a la^u dda`i no^?i ba^.t tre^n ne^`n tro+`i xanh vo+'i mo^.t gia?i ma^y va`ng, nho^.m a'nh na('ng ta` ngo+`i sa'ng long lanh, ha('t xuo^'ng ngo.n tha'p chi'nh giu+~a\. The^' gio+'i na`y thie^.t la` ga^`n, trong to`a la^u dda`i ta.i mo^.t tha`nh pho^' o+? Ba('c My~, la.i co' ho.a pha^?m co' xua^'t xu+' tu+` ba'n dda?o DDa`i Loan: Bu+'c Tranh Ba'ch Ma~. Qua^n dda~ tu+`ng co' mo^.t a^'n ba?n nhu+ the^' ta.i nha` mi`nh, vo+'i ca^u chuye^.n mo^.t co^ ga'i muo^'n Cha mi`nh co' ha.nh phu'c sau khi Me. co^ kho^ng co`n nu+~a\. 

Vi` nhu+ co^ dda~ ta^m su+. vo+'i to^i: ha.nh phu'c cu?a O^ng cu~ng chi'nh la` ha.nh phu'c cu?a Co^.

Hoa`ng Ngo.c Lie^n 

| Trang bi`a |
| DDa^`u trang|