Make your own free website on Tripod.com

Trang nha`
HOA`NG NGO.C LIE^N<hl2k@juno\.com>

Ta?n Ma.n cu?a Hoa`ng Ngo.c Lie^n

 
Nhu+~ng Ma^?u Chuye^.n Gia DDi`nh

Ba E^'ch le^n lo+'pTu+` nga`y Anh Ba xo'm Du+`a lie^.ng gia^y ca^u co' mo'c mo^`i bo^ng mu+o+'p qua bo+` mu+o+ng dde^? ca^u e^'ch, ro^`i ung dung xa'ch xa^u e^'ch ca? chu.c con qua cho+. Nho? ve^` nha`, be`n ddu+o+.c ba` con lo^'i xo'm ke^u la` Anh Ba E^'ch! Nghe ca'i te^n na`y cu~ng hay hay, a?nh ga^.t dda^`u cha^'p nha^.n. The^' la` tha`nh te^n. Ai de` khi ddu+o+.c sa('p nho? ba?o la?nh qua xu+' Co+` Hue^ thi`...

Tha(`ng Hai, con trai lo+'n cu?a a?nh, kho^ng chi.u:

- Ca'i te^n Ba E^'ch cu?a Ba coi bo^. pha?i su+?a la.i tho^i!

Ba E^'ch kho^ng hie^?u:

- Ta.i sao?

Tha(`ng nho? nghie^ng dda^`u:

- Vi` Ba E^'ch la` ca'i te^n cu?a mo^.t so^' ca'c phim a?nh.. "se^'ch"!

- Ma`y no'i gi`, tao kho^ng hie^?u!

- "Ea'ch" la` chuye^.n.. pho`ng the!

- Ro^`i sao? Bo^. chuye^.n pho`ng the la` xa^'u ha??

Ma' tha(`ng Hai be`n xi'a vo^:

- Kho^ng xa^'u, nhu+ng ke^u nhu+ va^.y ... ky` la('m!

Ba Ea'ch chi? cho+` di.p na`y dde^?.. ga^y:

- Co`n ba` nu+~a, to^i co`n chu+a ke^?... to^.i ba`!

Chi. Ba no^?i no'ng:

- Coi! Ne`, o^ng muo^'n gi` dda^y?

- Muo^'n ke^? to^.i ba`!

Tha^'y ti`nh hi`nh gay go, tha(`ng Hai na(n ni?:

- Tho^i ma`, Ti'a, Ma'!

Ba E^'ch cha(?ng nhu+~ng kho^ng tho^i, ma` co`n ha^'t ha`m ho?i vo+.:

- Ba` ddo^'i xu+? vo+'i con vo+. tha(`ng Hai ra sao?

Chi.u. Ba xi' mo^.t tie^'ng ro^`i cha^?u mo?:

- Ca'i thu+' ddo+`n ba` kho^ng bie^'t ma^`n co^ng chie^.ng gia ddi`nh. Ra ca'i ddie^`u qua dda^y ddi la`m co' tie^`n, no' dda^u coi ai ra gi`!

Ba E^'ch tha(?ng tha('n:

- To^i tha^'y no' ra^'t ngoan.

Chi. Ba tre^` mo^i:

- Ngoan! Co+m nu+o+'c xong, no' kho^ng bao gio+` the`m do.n de.p, ru+?a che'n di~a\. Bo+?i vi` no' y? dda~ co' ... con gia` na`y ha^`u! Co`n tha(`ng Hai coi vo+. co`n ho+n .. ma' no'!

Ba E^'ch cu+o+`i:

- To^i dda~ nghe qua' nhie^`u ro^`i!

- Nghe ca'i gi`?

- Ba` dda~ ke^? to^.i con da^u cu?a ba` cho ha^`u he^'t ca'c ba` lo^'i xo'm; dda~ ke^'t to^.i tha(`ng con ba` cu+ng chie^`u dde^? cho con vo+. no' hu+ tha^n ma^'t ne^'t!

Chi. Ba nguy't da`i:

- Kho^ng pha?i sao?

Ba E^'ch ga^.t dda^`u:

- DDu'ng la` kho^ng pha?i!

Chi. Ba lo+'n tie^'ng:

- La` sao? O^ng no'i nghe coi!

- Ba` co' ddu+'a con ga'i ga? cho^`ng, muo^'n tha(`ng re^? cu+ng chie^`u vo+.. Ba` khen nu+'c no+? cha`ng re^? ddie^.u nghe^., bao gio+` cu~ng sa(n so'c vo+., kho^ng dde^? con ga'i ba` pha?i la`m co^ng vie^.c co' the^? hu+ ba ca'i mo'ng tay.

Ro^`i a?nh nha.i gio.ng ba` Xa~:

- Chi. Na(m bie^'t kho^ng, to^i co' ddu+o+.c tha(`ng re^? ngon la`nh. No' coi vo+. nhu+ cu.c cu+ng. DDi la`m ve^`, no' tranh vie^.c la`m be^'p, ru+?a che'n, lau nha`, u?i ddo^`... Con ga'i to^i thie^.t co' phu+o+'c!

Ba E^'ch no'i tie^'p:

- Co`n con ga'i ngu+o+`i ta ve^` la`m da^u ba`, ba` coi no' nhu+ ke? thu`. No' ddi la`m hai gio^'p lo cho cho^`ng con dda`ng hoa`ng, mua nha`, mua xe, co' tie^`n trong "ba(ng". Ba` co`n kho^ng bie^'t o+n no'. Tha(`ng Hai be^.nh o+? nha`, co' phu. vo+. do.n de.p, na^'u nu+o+'ng cu~ng la` pha?i le~. Ba` la.i kho^ng chi.u\. DDa^y la` nu+o+'c My~, kho^ng pha?i Vie^.t Nam vo+'i ca?nh cho^`ng chu'a vo+. to^i nu+~a! Con vo+. tha(`ng Hai ddi la`m ve^` me^.t ddu+'t ho+i, co+m co`n cha(?ng muo^'n a(n. Ba` co`n muo^'n no' la`m the^m vie^.c nha` nu+~a, bo^. ba` dda^`y a?i cho no' che^'t sao? Ba` kho^ng co^ng ba(`ng!

Chi. Ba ha^'t la`m:

- Kho^ng co^ng ba(`ng la` sao?

- To^i dda~ no'i ro^`i\. Con ga'i ngu+o+`i ta ve^` la`m da^u ba` thi` ba` dda^`y ddoa. no', xui cho^`ng no' ha`nh ha. the^m! Co`n con ga'i ba` ga? cho^`ng thi` muo^'n cho^`ng no' cu+ng chie^`u vo+., la`m ta^'t ca? vie^.c nha`. Ba` khen nu+'c no+? tha(`ng re^? ngoan, kho^ng dde^? vo+. ddo^.ng cha^n ddo^.ng tay la`m ba^'t cu+' vie^.c gi`! Va^.y la` co^ng ba(`ng sao?

- Ma('c mo+' gi` ma` o^ng be^nh con da^u cha^`m cha^.p?

Ba E^'ch cu+o+`i:

- Kho^ng pha?i ba` cu~ng muo^'n anh sui trai cu+ng con da^u a?nh, tu+'c con ga'i ba` sao?

Khuo^n ma(.t chi. Ba tra('ng ra\. Chi. tha^'y bu+.c mi`nh. Ca'i anh cho^`ng na`y thie^.t la` qua' dda'ng. Thie^n ha. no'i ddu'ng, bo.n ddo+`n o^ng chi? bo+. ddo+~ ni.nh ho't ddo+`n ba` be^n ngoa`i, co`n vo+. mi`nh thi` coi nhu+ bu.t nha` kho^ng thie^ng!

Chi. nghie^'n ra(ng:

- Ba^y gio+` o^ng muo^'n a(n thua ddu? vo+'i to^i sao?

Ba E^'ch la('c dda^`u:

- To^i dda^u co' muo^'n a(n thua gi` vo+'i ba`. Chi? la` to^i no'i chuye^.n thi. phi. tho^i!

- Xi'! O^ng nhie^`u chu+~ la('m. No'i chuye^.n vo+'i vo+. ma` cu~ng xa`i chu+~! Ca'i gi` ma` thi. phi, to^i la`

ddo+`n ba` do^'t na't, dda^u co' hie^?u gi`!

- Thi. phi la` chuye^.n pha?i qua^'y\. Ne`, ba` no'i ba` do^'t na't thi` ddu+o+.c, co`n kho^ng ddu+o+.c no'i chung ddo+`n ba` la` do^'t na't!

Chi. Ba cu+o+`i ga(`n:

- DDa~ bie^?u o^ng toa`n be^nh ddo+`n ba` be^n ngoa`i, to^i no'i co' sai dda^u!

- Va^.y la` to^i no'i sai sao? Ba` la` chu+o+'ng la('m! Vo+. cho^`ng mi`nh ddu+o+.c vo+. cho^`ng tha(`ng Ba ba?o la~nh qua dda^y\. Be^` gi` cu~ng ne^n ne^? ma(.t chu'ng. Ba` dda^u the^? ddo'ng vai me. cho^`ng ddo^'i xu+? vo+'i na`ng da^u nhu+ chuye^.n ma^'y chu.c na(m ve^` tru+o+'c o+? trong nu+o+'c ddu+o+.c!

- To^i chi? khuye^n tha(`ng Hai pha?i bie^?u con vo+. no' la`m ngu+o+`i vo+. dda?m ddang...

Ba Ea'ch bi~u mo^i:

- Ba` co' dda?m ddang bao gio+` chu+a? 

Chi. Ba sa(~ng gio.ng:

- O^ng muo^'n no'i xe'o to^i ca'i gi` dda^y?

- To^i muo^'n no'i, khi ve^` la`m da^u Ba Ma', ba` dda~ la`m vie^.c nha` ra sao?

- Y' o^ng muo^'n no'i co^ng vie^.c .. cu?a ngu+o+`i o+? pha?i kho^ng? May qua', nha` co' sa(~n con sen, dda^u co' ai dde^? cho to^i la`m?

Ba Ea'ch cu+o+`i:

- Va^.y la` so^' ba` he^n. La`m da^u ma` kho^ng pha?i na^'u co+m, ddi cho+., gia(.t ddo^`! La.i kho^ng pha?i ddi ca^`y\.. nhu+ con ga'i ngu+o+`i ta ddang la`m da^u ba`. The^' ma` ba` kho^ng thu+o+ng vo+. tha(`ng Hai!

Chi. Ba cho^'ng tay nga(ng ho^ng, sa('p tie^'n... to+'i thi` anh Ba E^'ch... ru't ra phi'a cu+?a:

- Tho^i! Kho^ng the`m no'i chuye^.n vo+'i ba` nu+~a\.

Khi chi. Ba to^ng cu+?a lao ra ngoa`i thi` Ba Ea'ch dda~ ma^'t hu't sau vo`m ca^y be^n ngoa`i cu+ xa'. Chi. Ba tho+? ho^?n he^?n:

- Ve^` dda^y ro^`i bie^'t!

Hoa`ng Ngo.c Lie^n

| Trang bi`a |
| DDa^`u trang |