Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊN

 <hl2k@juno.com>

 
                      MẸ
Con biết viết gì dâng kính Mẹ,
Làm sao nói được hết lời thơ?

MẸ là tất cả của tim lòng
Là vạn tình yêu, máu đặc dòng.
Là vĩnh cửu trùng dương trời bát ngát
Là về vạn ngả bến thuyền sông.
MẸ vẫn sống trong con, từng hơi thở 
Từng giây, từng phút của đời con.
Con yêu Mẹ vô cùng, không đủ lời diễn tả
Vì có gì sánh được trời biển, núi non!
 

                     Hoàng Ngọc Liên
| Trang bìa |
| Ðầu trang |